Wersja nieobowiązująca z dnia

Kierownictwo urzędu

Aleksander Gawryluk

Burmistrz Miłakowa

Burmistrz wykonuje zadania określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz w innych przepisach określających obowiązki Burmistrza, a w szczególności do jego zadań i kompetencji należy:

 1. reprezentowanie gminy na zewnątrz;
 2. reprezentowanie gminy w postępowaniu sądowym i administracyjnym;
 3. wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej;
 4. nadzór nad organizacją akcji ratowniczych w przypadku klęsk żywiołowych i katastrof,
 5. realizacja zadań zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Burmistrza przepisami prawa i uchwałami Rady;
 6. negocjowanie warunków porozumień z administracją rządową i jednostkami samorządowymi w sprawach dotyczących zadań publicznych;
 7. inicjowanie i rozwijanie współpracy Gminy ze społecznościami regionalnymi i organizacjami pozarządowymi innych państw;
 8. przyjmowanie skarg i wniosków;
 9. wydawanie decyzji z zakresu administracji publicznej;
 10. przedkładanie Radzie projektów uchwał;
 11. udzielanie pełnomocnictw i upoważnień w sprawach należących do jego kompetencji;
 12. gospodarowanie funduszem płac;
 13. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do wszystkich pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;
 14. podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczenie innych osób do podejmowania tych czynności;
 15. zapewnienie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników.

Tryb pracy Burmistrza

(na podstawie Statutu Gminy Miłakowo)

 

§119.

1. Burmistrz jest organem wykonawczym gminy.

2. Burmistrz wykonuje uchwały Rady Miejskiej i zadania gminy określone przepisami prawa.

3. Do zadań Burmistrza należy w szczególności:

a) kierowanie bieżącymi sprawami gminy i reprezentowanie jej na zewnątrz;

b) przygotowanie projektów uchwał Rady oraz wniosków pod obrady Rady Miejskiej;

c) określenie sposobu wykonywania uchwał;

d) gospodarowanie mieniem komunalnym;

e) wykonywanie budżetu gminy;

f)  zatrudnianie i zwalnianie kierowników miejskich i gminnych jednostek organizacyjnych;

g) inne zadania określone ustawami i niniejszym statutem.

§120.

Burmistrz, w miarę możliwości, uczestniczy w sesjach Rady.

§121.

Komisje odbywają swoje posiedzenia przy udziale Burmistrza, jego Zastępcy lub upoważnionego pracownika merytorycznego Urzędu Miejskiego.

§122 .

Zastępca Burmistrza przejmuje wykonywanie zadań i kompetencji na podstawie upoważnienia udzielonego mu przez Burmistrza.

Justyna Zabiełło

Sekretarz Gminy \ Zastępca Burmistrza

 

 1. Sekretarz zapewnia warunki organizacyjne gwarantujące sprawne wykonywanie zadań przez Radę i Urząd.
 2. Do zadań Sekretarza Urzędu należy w szczególności:
 1. nadzorowanie terminowości i przestrzegania stosowania zasad zgodności z prawem załatwianych przez Urząd spraw indywidualnych;
 2. sprawowanie nadzoru nad organizacją pracy, przestrzeganiem wewnętrznego porządku, prawidłowym wykonywaniem czynności kancelaryjnych i obiegiem informacji w Urzędzie;
 3. przedkładanie burmistrzowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu;
 4. nadzór nad terminowym i prawidłowym przygotowaniem projektów uchwał pod obrady Rady i jej komisji;
 5. opracowywanie projektów aktów wewnętrznego zarządzania;
 6. nadzór nad zapewnieniem skutecznego sposobu publikacji prawa miejscowego i obwieszczeń na terenie gminy;
 7. koordynacja funkcjonowania w Urzędzie rzeczowego jednolitego wykazu akt;
 8. opracowywanie projektów zmian statutu i regulaminu organizacyjnego;
 9. ustalanie zakresów czynności dla poszczególnych stanowisk;
 10. koordynowanie działań Gminy w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego;
 11. koordynowanie prac związanych z organizowaniem i przeprowadzaniem wyborów, referendów i spisów powszechnych;
 12. koordynacja spraw związanych z zarządzaniem kryzysowym;
 13. koordynacja wszelkich opracowań dotyczących strategii rozwoju Gminy;
 14. współdziałanie z instytucjami zajmującymi się funduszami pomocowymi i upowszechnianie wiedzy o możliwościach ich wykorzystania we wspólnocie samorządowej Gminy, koordynacja w zakresie pozyskiwania przez Gminę środków pomocowych, w tym pochodzących z UE;
 15. nadzór i koordynacja realizacji zadań wynikających z przyjętego podziału zagadnień w zakresie: ewidencji ludności i dowodów osobistych, polityki szkolenia i doskonalenia kadr, działalności gospodarczej, ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy, prawidłowego wykorzystywania czasu pracy pracowników, przestrzeganie dyscypliny pracy, zatrudnianie bezrobotnych w ramach staży, robót publicznych i prac interwencyjnych, zadań dot. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, właściwe funkcjonowanie kontroli wewnętrznej, prac remontowych w Urzędzie, zakupów środków trwałych i wyposażenia;
 16. koordynacja zadań w zakresie oświaty, kultury i zdrowia;
 17. przyjmowanie ustnych oświadczeń woli testatorów;
 18. koordynowanie spraw związanych z promocją, współpracą z zagranicą i organizacjami pozarządowymi;
 19. koordynowanie spraw związanych z prawidłowym funkcjonowaniem biura rady;
 20. bezpośredni nadzór nad poprawną pracą pracowników dokonujących potwierdzeń profilu zaufanego;
 21. wykonywanie innych zadań powierzonych przez Burmistrza.
 1. Burmistrza w czasie nieobecności zastępuje Zastępca Burmistrza lub w przypadku niepowołania Sekretarz Gminy.

Wersja nieobowiązująca

Strona może zawierać nieaktualną treść i załączniki. Możesz pozostać na tej stronie lub przejść na wersję z obowiązującą zawartością.