Wersja obowiązująca z dnia

Sekretarz Gminy

Justyna Zabiełło-Alaameri

Sekretarz Gminy


Do zadań Sekretarza Urzędu należy w szczególności:

 1. kierowanie realizacjami zadań gminy w zakresie spraw wyznaczonych referatowi organizacyjnemu,
 2. sprawowanie kontroli i nadzoru nad pracą kierowanego przez siebie referatu oraz zapewnienie koordynacji działalności Referatu Organizacyjnego,
 3. w zakresie wskazanym przez Burmistrza wykonywanie obowiązków zwierzchnika służbowego wobec podległych pracowników,
 4. reprezentowanie gminy na zewnątrz podczas nieobecności Burmistrza,
 5. wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do Burmistrza, takich jak: ​​​​​​​podpisywanie delegacji służbowych, zatwierdzanie urlopu pracowniczego, podpisywanie skierowań na okresowe badania lekarskie,
 6. podpisywanie dokumentów w imieniu Burmistrza w ramach udzielonych upoważnień,
 7. sprawowanie nadzoru nad organizacją pracy,
 8. przestrzeganie wewnętrznego porządku pracy,
 9. nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy,
 10. nadzór nad prawidłowym wykorzystywaniem czasu pracy pracowników,
 11. nadzór nad realizacją polityki szkoleniowej i doskonalenia kadr,
 12. nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy,
 13. nadzór nad prawidłowym wykonywaniem czynności kancelaryjnych i obiegiem informacji w Urzędzie,
 14. nadzorowanie terminowego i zgodnego z prawem załatwiania spraw należacych do zkresu działania Referatu Organizacyjnego,
 15. nadzorowanie terminowości i przestrzegania stosowania zasad zgodności z prawem załatwianych przez Urząd spraw indywidualnych,
 16. przedkładanie burmistrzowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu,
 17. dokonywanie analiz potrzeb zmian kadrowych w porozumieniu z kierownictwem Urzędu,
 18. nadzór nad prowadzeniem spraw kadrowych w Urzędzie,
 19. wykonywanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzaniem naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na stanowiska kierownicze,
 20. opracowywanie projektów aktów wewnętrznego zarządzania oraz poleceń Burmistrza w przedmiocie spraw dotyczących funkcjonowania Urzędu,
 21. nadzór nad zapewnieniem skutecznego sposobu publikacji prawa miejscowego i obwieszczeń na terenie gminy,
 22. koordynacja funkcjonowania w Urzędzie rzeczowego jednolitego wykazu akt,
 23. opracowywanie projektów zmian statutu i regulaminu organizacyjnego,
 24. ustalanie zakresów czynności dla poszczególnych stanowisk,
 25. przygotowywanie informacji Burmistrza z prac między sesjami, skłądanych na sesjach Rady Miejskiej,
 26. organizowanie zasad właściwego przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków obywateli,
 27. nadzór nad zapewnieniem obsługi techniczno-biurowej Urzędu,
 28. dekretowanie korespondencji wpływającej do Urzędu, niezadekretowanej przez Burmistrza, w tym podział na poszczególne referaty i stanowiska pracy,
 29. koordynacja zadań związanych z zatrudnianiem bezrobotnych w ramach staży, robót publicznych i prac interwencyjnych,
 30. koordynacja zadań związanych z realizacją praktyk szkolnych,
 31. koordynacja zadań związanych z prawidłowym funkcjonowaniem kontroli zarządczej,
 32. planowanie i realizacja prac remontowych w Urzędzie,
 33. nadzór nad zakupami środków trwałych i wyposażenia Urzędu,
 34. współdziałanie ze skarbnikiem przy opracowywaniu materiałów niezbędnych do przygotowania projektu budżetu gminy,
 35. bezpośredni nadzór nad poprawną pracą pracowników dokonujących potwierdzeń profilu zaufanego,
 36. nadzór nad zapewnieniem utrzymania porządku i czystości w pomieszczeniach biurowych,
 37. nadzór nad pracownikami obsługi (tj. sprzątaczka, kierowca, kurier, konserwator) w ramach zadań Referatu Organizacyjnego,
 38. zlecanie kierowcy wyjazdów służbowych,
 39. zatwierdzanie miesięcznych kart drogowych zużycia paliwa w samochodzie służbowym,
 40. współdziałanie z administracją rządową i samorządową,
 41. sporządzanie umów o używanie prywatnych pojazdów pracowników do celów służbowych,
 42. wykonywanie innych zadań powierzonych przez Burmistrza.