Wersja nieobowiązująca z dnia

Sekretarz Gminy

Justyna Zabiełło

Sekretarz Gminy


 1. Sekretarz zapewnia warunki organizacyjne gwarantujące sprawne wykonywanie zadań przez Radę i Urząd.
 2. Do zadań Sekretarza Urzędu należy w szczególności:
 1. nadzorowanie terminowości i przestrzegania stosowania zasad zgodności z prawem załatwianych przez Urząd spraw indywidualnych;
 2. sprawowanie nadzoru nad organizacją pracy, przestrzeganiem wewnętrznego porządku, prawidłowym wykonywaniem czynności kancelaryjnych i obiegiem informacji w Urzędzie;
 3. przedkładanie burmistrzowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu;
 4. opracowywanie projektów aktów wewnętrznego zarządzania;
 5. nadzór nad zapewnieniem skutecznego sposobu publikacji prawa miejscowego i obwieszczeń na terenie gminy;
 6. koordynacja funkcjonowania w Urzędzie rzeczowego jednolitego wykazu akt;
 7. opracowywanie projektów zmian statutu i regulaminu organizacyjnego;
 8. ustalanie zakresów czynności dla poszczególnych stanowisk;
 9. koordynowanie działań Gminy w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego;
 10. nadzór i koordynacja realizacji zadań wynikających z przyjętego podziału zagadnień w zakresie: polityki szkolenia i doskonalenia kadr, ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy, prawidłowego wykorzystywania czasu pracy pracowników, przestrzeganie dyscypliny pracy, zatrudnianie bezrobotnych w ramach staży, robót publicznych i prac interwencyjnych, właściwe funkcjonowanie kontroli wewnętrznej, prac remontowych w Urzędzie, zakupów środków trwałych i wyposażenia;
 11. bezpośredni nadzór nad poprawną pracą pracowników dokonujących potwierdzeń profilu zaufanego;
 12. wykonywanie innych zadań powierzonych przez Burmistrza.
 1. Burmistrza w czasie nieobecności zastępuje Zastępca Burmistrza lub w przypadku niepowołania Sekretarz Gminy.

Wersja nieobowiązująca

Strona może zawierać nieaktualną treść i załączniki. Możesz pozostać na tej stronie lub przejść na wersję z obowiązującą zawartością.