Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Miłakowie
Podstawy współpracy
Wersja z dnia

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

WSPÓŁPRACA GMINY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

 
Najistotniejsza przesłanka współpracy władz publicznych z organizacjami pozarządowymi zawarta jest w Konstytucji RP z 1997 r. w postaci tzw. zasady pomocniczości, którą odnajdujemy w preambule: „Ustanawiamy Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej jako prawa podstawowe dla państwa oparte na (…) zasadzie pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot”. Oznacza to, że organy administracji publicznej w swym działaniu powinny się kierować zasadą pierwszeństwa obywateli do samodzielnego identyfikowania i rozwiązywania problemów społeczności, w tym należących do sfery zadań publicznych.

 
Współpraca gminy z organizacjami pozarządowymi, których działalność jest zwykle przejawem oddolnej aktywności obywateli na rzecz wspólnego dobra, wynika bezpośrednio z art. 7 ust. 1 pkt 19 ustawy o samorządzie gminnym, który stanowi, że zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. Artykuł ten do katalogu zadań własnych zalicza współpracę z organizacjami pozarządowymi.

 
Zasady współpracy określają ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz rokrocznie przyjmowane programy współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi.

 
Współdziałanie gminy z organizacjami obejmuje współpracę o charakterze:
1. finansowym, polegającą na zlecaniu zadań gminy w formie:
- powierzenia wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację,
- wsparcia wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na częściowe dofinansowanie jego realizacji,
2. pozafinansowym, m. in. wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności, konsultowanie projektów aktów normatywnych, tworzenie wspólnych zespołów doradczych i inicjatywnych, udostępnienie organizacjom strony internetowej gminy.

 
 
I. Akty prawne regulujące zasady zlecania zadań publicznych oraz udzielania dotacji organizacjom pozarządowym
 
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 2104 z późn. zm.) - szczególnie art. 106, 131, 145-146, 176 i 190.
 
Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.) - art. 8 i 9
 
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) - Dział II, Rozdział 2.
 
Ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw.

 
II. Akt wykonawczy do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:
 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2010 r. Nr 6, poz. 25).
 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2005 r. Nr 264, poz. 2207).

 
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) - art. 25-35.

 
III. Akty wykonawcze do ustawy o pomocy społecznej:
  1. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz. U. z 2005 r. Nr 44, poz. 427)
  2. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie określenia ramowego wzoru umowy o realizację zadania z zakresu pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 61, poz. 545).
  3. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru sprawozdania z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 44, poz. 428).