Wersja obowiązująca z dnia

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

WSPÓŁPRACA GMINY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

 
Najistotniejsza przesłanka współpracy władz publicznych z organizacjami pozarządowymi zawarta jest w Konstytucji RP z 1997 r. w postaci tzw. zasady pomocniczości, którą odnajdujemy w preambule: „Ustanawiamy Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej jako prawa podstawowe dla państwa oparte na (…) zasadzie pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot”. Oznacza to, że organy administracji publicznej w swym działaniu powinny się kierować zasadą pierwszeństwa obywateli do samodzielnego identyfikowania i rozwiązywania problemów społeczności, w tym należących do sfery zadań publicznych.

 
Współpraca gminy z organizacjami pozarządowymi, których działalność jest zwykle przejawem oddolnej aktywności obywateli na rzecz wspólnego dobra, wynika bezpośrednio z art. 7 ust. 1 pkt 19 ustawy o samorządzie gminnym, który stanowi, że zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. Artykuł ten do katalogu zadań własnych zalicza współpracę z organizacjami pozarządowymi.

 
Zasady współpracy określają ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz rokrocznie przyjmowane programy współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi.

 
Współdziałanie gminy z organizacjami obejmuje współpracę o charakterze:
1. finansowym, polegającą na zlecaniu zadań gminy w formie:
- powierzenia wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację,
- wsparcia wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na częściowe dofinansowanie jego realizacji,
2. pozafinansowym, m. in. wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności, konsultowanie projektów aktów normatywnych, tworzenie wspólnych zespołów doradczych i inicjatywnych, udostępnienie organizacjom strony internetowej gminy.

 
 
I. Akty prawne regulujące zasady zlecania zadań publicznych oraz udzielania dotacji organizacjom pozarządowym
 
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 2104 z późn. zm.) - szczególnie art. 106, 131, 145-146, 176 i 190.
 
Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.) - art. 8 i 9
 
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) - Dział II, Rozdział 2.
 
Ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw.

 
II. Akt wykonawczy do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:
 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2010 r. Nr 6, poz. 25).
 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2005 r. Nr 264, poz. 2207).

 
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) - art. 25-35.

 
III. Akty wykonawcze do ustawy o pomocy społecznej:
  1. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz. U. z 2005 r. Nr 44, poz. 427)
  2. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie określenia ramowego wzoru umowy o realizację zadania z zakresu pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 61, poz. 545).
  3. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru sprawozdania z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 44, poz. 428).