Wersja obowiązująca z dnia

Dofinansowanie kosztów młodocianego pracownika

Nazwa sprawy: Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika – nauka zawodu, przyuczenie do wykonywania określonej pracy.

 

Podstawa prawna:

- Art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe,

- Art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego,

- Art. 2 pkt 17 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

 

Termin załatwienia:

Wydanie decyzji następuje w ciągu miesiąca.

 

Sposób załatwienia:

Wniosek należy złożyć w sekretariacie Urzędu lub przesłać pocztą na adres Urzędu.

 

Miejsce załatwienia:

Urząd Miejski w Miłakowie

Pokój 27

Irena Drygalska

tel. (89) 757-83-44

 

Wymagane dokumenty:

- Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika (załącznik 1) - złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu z nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy,

-Formularz informacji przedstawianych, przy ubieganiu się o pomoc de mini mis (załącznik 2),

-Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis (załącznik 3),

Ponadto do wniosku należy dołączyć:

- kopię umowy z młodocianym pracownikiem zawartej w celu przygotowania zawodowego wraz z ew. aneksami,

- kopię świadectwa pracy młodocianego pracownika,

- kopię dyplomu, certyfikatu, świadectwa albo zaświadczenie (oryginał) potwierdzające zdanie egzaminu przez młodocianego pracownika,

- kopię dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę zatrudnioną u pracodawcy,

-kopię dokumentów poświadczających uprawnienia pedagogiczne prowadzącego szkolenie młodocianego pracownika,

- oświadczenie lub zaświadczenie o Pracodawcy (czy jest rzemieślnikiem, czy nie)

W przypadku, kiedy szkolenie prowadzi osoba zatrudniona u pracodawcy niezbędne jest przedłożenie kopii dokumentu potwierdzającego jej zatrudnienie u pracodawcy i zaświadczenie o zatrudnieniu w okresie szkolenia młodocianego pracownika,

Dokumenty stanowiące kopię winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez pracodawcę.

 

Opłaty skarbowe:

Brak opłat

Załączniki