Wersja obowiązująca z dnia

Skarbnik Gminy

Anna Maśnik

Skarbnik Gminy


 1. Skarbnik zapewnia prawidłową gospodarkę finansową Gminy oraz wykonuje zadania określone w odrębnych przepisach prawa, należące do głównego księgowego budżetu.
 2. Zadaniami Skarbnika są w szczególności:
 1. kontrasygnata oświadczeń woli składanych w imieniu gminy, jeżeli mogą one spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych;
 2. przygotowanie założeń do planu budżetu i przekazanie ich podległym jednostkom oraz poszczególnym referatom w urzędzie;
 3. opracowywanie projektu budżetu, uchwały budżetowej oraz projektów uchwał i zarządzeń zmieniających budżet w ciągu roku budżetowego;
 4. dokonywanie wstępnej kontroli legalności dokumentów dotyczących wykonywania budżetu;
 5. nadzorowanie i koordynowanie prac nad prawidłowym i terminowym sporządzaniem sprawozdań finansowych;
 6. nadzór nad prawidłową realizacją budżetu;
 7. opracowywanie okresowych analiz;
 8. sporządzanie półrocznych informacji z wykonywania budżetu;
 9. sporządzanie rocznych sprawozdań z wykonywania budżetu;;
 10. udzielanie instruktażu i pomocy oraz prowadzenie niezbędnych uzgodnień z jednostkami organizacyjnymi przy opracowywaniu planów finansowych tych jednostek;
 11. udzielanie stanowiskom i jednostkom powiązanym z budżetem instruktażu w zakresie obowiązujących przepisów finansowych;
 12. wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień udzielonych przez Burmistrza.