Wersja obowiązująca z dnia

Potwierdzenie zawarcia umowy dzierżawy

Burmistrz Miłakowa, informuje, iż na podstawie znowelizowanej ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, zniesiono obowiązek gromadzenia w ewidencji gruntów i budynków informacji o umowach dzierżawy. Umowy dzierżawy zawierane od 31 lipca 2020 r., nie będą ujawniane w ewidencji gruntów i budynków.

Znowelizowany art. 28 ust.4 pkt 1 i art. 38 ww. ustawy (t.j.Dz.U. z 2021r. poz.266) wprowadza obowiązek potwierdzenia faktu zawarcia umowy dzierżawy przez Burmistrza, właściwego ze względu na miejsce położenia przedmiotu dzierżawy gruntów osobie nie będącej:

  1. małżonkiem emeryta lub rencisty,
  2. jego zstępnym lub pasierbem,
  3. osoba pozostającą z emerytem lub rencistą we wspólnym  gospodarstwie domowym,
  4. małżonkiem osoby, o której mowa w lit. b i c.

W celu uzyskania potwierdzenia należy złożyć wniosek o potwierdzenie zawarcia umowy dzierżawy wraz z oryginałem zawartej umowy dzierżawy.

Na wydanie  potwierdzenia w/w umowy Burmistrz ma 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Burmistrz dokonuje tylko potwierdzenia zawarcia umowy, zatem nie potwierdza faktu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy dzierżawy, nie sporządza umowy dzierżawy i nie poświadcza własnoręczności podpisów na tych umowach.

Uzyskanie potwierdzenia zwartej umowy jest zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie art.2 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Załączniki