Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

 

STANOWISKO DO SAMOSPISU W URZĘDZIE MIEJSKIM W MIŁAKOWIE

Drodzy Mieszkańcy,
w związku z rozpoczętym 1 kwietnia Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań Gminne Biuro Spisowe w Miłakowie informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miłakowie (ul. Olsztyńska 16, pokój nr 10, parter) zostało uruchomione stanowisko do samospisu internetowego.

Przeprowadzenie samospisu jest możliwe do dnia 30 września 2021 r. w godzinach pracy Urzędu, tj.:

od 7:30 do 15:30 (poniedziałek, wtorek, czwartek),
od 7:30 do 17:30 (środa)
od 7:30 do 13:30 (piątek).

Kontakt telefoniczny w przedmiotowej sprawie możliwy jest pod nr telefonów: 89 757-83-20 lub 89 757-83-46.

Szanowni Państwo!

Gościcie na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Miłakowie. Celem Biuletynu jest zapewnienie stałego i powszechnego dostępu do informacji na temat działalności władz samorządowych Gminy Miłakowo. Znajdą tu Państwo informacje dotyczące zakresu zadań i podejmowanych działań organów władzy samorządowej.

"Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa." (art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej).

Informacje zawarte w BIP przeważnie udostępniane są w formacie PDF. Do ich otwarcia potrzebny jest program Adobe Acrobat, który za darmo można pobrać tutaj: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html

Nowe zasady funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Miłakowie dla interesantów

Wznowienie przyjmowania opłat w punkcie kasowym MPGK Sp. z o.o. w Miłakowie

 

Poprzednia wersja Biuletynu Informacji Publicznej została zarchiwizowania pod adresem: http://oldbip.milakowo.eu/

 

Transmisja Sesji Rady Miejskiej

 

Stacja metorologiczna

Wizualiacja budżetu Gminy Miłakowo

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) Burmistrz Miłakowa przedstawia Radzie Miejskiej w Miłakowie Raport o stanie Gminy Miłakowo za rok 2019.
Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.  W debacie nad raportem mogą zabierać głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć Przewodniczącemu Rady Miejskiej w  Miłakowie pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że Rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.
Sesja, na której odbędzie się debata nad raportem o stanie Gminy Miłakowo, planowana jest na 25 czerwca 2020 roku. W związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 24 czerwca 2020 roku do godziny 17.30 w biurze Rady Miejskiej, pok. 21.

Raport o stanie gminy Miłakowo za 2019 r.

Najczęściej odwiedzane

 

Dokumenty zastrzezone