Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

 

STANOWISKO DO SAMOSPISU W URZĘDZIE MIEJSKIM W MIŁAKOWIE

Drodzy Mieszkańcy,
w związku z rozpoczętym 1 kwietnia Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań Gminne Biuro Spisowe w Miłakowie informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miłakowie (ul. Olsztyńska 16, pokój nr 10, parter) zostało uruchomione stanowisko do samospisu internetowego.

Przeprowadzenie samospisu jest możliwe do dnia 30 września 2021 r. w godzinach pracy Urzędu, tj.:

od 7:30 do 15:30 (poniedziałek, wtorek, czwartek),
od 7:30 do 17:30 (środa)
od 7:30 do 13:30 (piątek).

Kontakt telefoniczny w przedmiotowej sprawie możliwy jest pod nr telefonów: 89 757-83-20 lub 89 757-83-46.

Szanowni Państwo!

Gościcie na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Miłakowie. Celem Biuletynu jest zapewnienie stałego i powszechnego dostępu do informacji na temat działalności władz samorządowych Gminy Miłakowo. Znajdą tu Państwo informacje dotyczące zakresu zadań i podejmowanych działań organów władzy samorządowej.

"Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa." (art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej).

Informacje zawarte w BIP przeważnie udostępniane są w formacie PDF. Do ich otwarcia potrzebny jest program Adobe Acrobat, który za darmo można pobrać tutaj: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html

 

Informujemy, że postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości przekraczającej równowartość kwoty 130.000 PLN, prowadzone są za pomocą Platformy, pod adresem: https://milakowo.ezamawiajacy.pl

Pełna dokumentacja przetargowa dotycząca przedmiotowych postępowań  znajduje się pod adresem wskazanym powyżej.

Dostęp dla Platformy dla Wykonawców jest bezpłatny.

Ogólne zasady korzystania z Platformy:

  1. zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie Gminy Miłakowo: https://milakowo.ezamawiajacy.pl,
  2. Wykonawca po wybraniu opcji „Przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”.
  3. rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia oferty w postaci elektronicznej. Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informację, o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu.
  4. po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu.

Zamawiający określa dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego jako:

  1. dokumenty w formacie PDF zaleca się podpisywać formatem PAdES,
  2. dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć prócz podpisanego dokumentu oddzielny plik z podpisem.

Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma zakupowa Gminy Miłakowo, tel. +48 22 257 22 23 (infolinia dostępna w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00) e-mail: oneplace@marketplanet.pl

 

Nowe zasady funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Miłakowie dla interesantów

Wznowienie przyjmowania opłat w punkcie kasowym MPGK Sp. z o.o. w Miłakowie

 

Poprzednia wersja Biuletynu Informacji Publicznej została zarchiwizowania pod adresem: http://oldbip.milakowo.eu/

 

Transmisja Sesji Rady Miejskiej

 

Stacja metorologiczna

Wizualiacja budżetu Gminy Miłakowo

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) Burmistrz Miłakowa przedstawia Radzie Miejskiej w Miłakowie Raport o stanie Gminy Miłakowo za rok 2020.
Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. W debacie nad raportem mogą zabierać głos radni oraz mieszkańcy gminy.
Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć Przewodniczącemu Rady Miejskiej w  Miłakowie pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że Rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.
Sesja, na której odbędzie się debata nad raportem o stanie Gminy Miłakowo, planowana jest na 24 czerwca 2021 roku. W związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 23 czerwca 2021 roku do godziny 17.30 w biurze Rady Miejskiej, pok. 22.

Raport o stanie gminy Miłakowo za 2020 r.

Najczęściej odwiedzane

 

Dokumenty zastrzezone