Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Rada Miejska - Wspólne posiedzenia komisji

Ogłoszono przez Paweł Łapa

Wspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów w dniu 27.03.2019 r.

Zgodnie ze Statutem Gminy Miłakowo § 73 ust. 1 i 2 zwołujemy wspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów.

Posiedzenie odbędzie się w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Miłakowie dnia 27 marca 2019 r. o godzinie 16.00 /środa/.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Informacja o kosztach finansowych na utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP Gminy Miłakowo.
 4. Wydatki finansowe na zimowe utrzymanie dróg oraz przebieg prac remontowych (pozimowych) na drogach gminnych.
 5. Organizacja prac społecznie użytecznych w 2019 r.
 6. Przedstawienie planu pracy Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów Rady Miejskiej w Miłakowie na 2019 r.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. dzierżawy mienia komunalnego;
 2. wyrażenia zgody na połączenie nieruchomości, zmianę wysokości udziałów
  w nieruchomości wspólnej, zmianę powierzchni lokali mieszkalnych oraz zbycie udziałów w nieruchomości wspólnej;
 3. wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości zabudowanej położonej
  w miejscowości Sąglewo poprzez ustanowienie odrębnej własności lokali mieszkalnych.
 4. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miłakowo na 2019 r.;
 5. uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miłakowo;
 6. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłakowo na lata 2019-2034;
 7. zmiany w budżecie gminy Miłakowo na 2019 r.;
 1. Sprawy różne.
 2. Zamknięcie obrad.