Rada Miejska - Wspólne posiedzenia komisji

Ogłoszono przez Paweł Łapa

Wspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów w dniu 18.12.2018 r.

Zgodnie ze Statutem Gminy Miłakowo § 73 pkt 2 ppkt 1 i 3 zwołujemy wspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów.

Posiedzenie odbędzie się w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Miłakowie dnia  18 grudnia 2018 r. o godzinie 14.30 /wtorek/.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. wyznaczenia przedstawicieli do reprezentowania Gminy Miłakowo w Zgromadzeniu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”;
  2. ustanowienie wieloletniego miejskiego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023;
  3. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie wsparcia w postaci świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności osobom objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023;
  4. określenia zasad zwrotu wydatków za przyznane świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom objętym wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023;
  5. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłakowo na lata 2019-2034;
  6. uchwalenia budżetu Gminy Miłakowo na 2019 r.;
  7. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłakowo na lata 2018-2034;
  8. zmiany w budżecie gminy Miłakowo na 2018 r.;
 5. Sprawy różne.
 6. Zamknięcie obrad.