Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Rada Miejska - Wspólne posiedzenia komisji

Ogłoszono przez Paweł Łapa

Wspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów w dniu 23.10.2019 r.

Zgodnie ze Statutem Gminy Miłakowo § 73 ust. 1 i 2 zwołujemy wspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów.
Posiedzenie odbędzie się w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Miłakowie dnia 23 października 2019 r. /środa/ o godzinie 16.00.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Ostródzie na kadencję 2020-2023;
  2. zmiany Uchwały nr XXIV/116/04 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 21 września 2004 r., w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat oraz trybu ich pobierania;
  3. ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, w tym z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy, za warunki pracy oraz wysokości i warunki wypłacania innych składników wynagradzania wynikające ze stosunku pracy, szczegółowych sposobów obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw w szkole i placówkach prowadzonych przez Gminę Miłakowo;
  4. ustalenia przebiegu ulic na terenie Miłakowa;
  5. sprzedaży mienia komunalnego;
  6. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłakowo na lata 2019-2034;
  7. zmiany w budżecie gminy Miłakowo na 2019 r.;
 4. Sprawy różne.
 5. Zamknięcie obrad.