Wersja obowiązująca z dnia

Karta Dużej Rodziny

Nazwa sprawy: Karta Dużej Rodziny (KDR)

 

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t. j. Dz.U.2023.2424 ze zm.)

 

Termin załatwienia:

Niezwłocznie. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gmina zamawia produkcję blankietów kart tradycyjnych. Karty dostarczane są do gminy w terminie 30 dni od wprowadzenia danych niezbędnych do personalizacji Kart, pod warunkiem, że liczba Kart wysyłanych do danej gminy wynosi co najmniej 15 sztuk. W przypadku, gdy liczba zamówień jest mniejsza niż 15, wysyłka jest realizowana nie dłużej niż przez kolejne 30 dni.

Karta w wersji elektronicznej jest dostępna dla osoby dorosłej w aplikacji mObywatel w zakładce Moje dokumenty niezwłocznie po przyznaniu Karty. Warunkiem jest dostęp do aplikacji mObywatel.

 

Sposób załatwienia:

Karta Dużej Rodziny lub jej duplikat są przyznawane na wniosek pełnoletniego członka rodziny wielodzietnej złożony w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania.

Wniosek można złożyć w wersji papierowej lub drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy Emp@tia (empatia@mpips.gov.pl)

Przyznanie Karty nie wymaga wydania decyzji administracyjnej.

W drodze decyzji administracyjnej następuje odmowa przyznania Karty lub stwierdzenie utraty prawa do jej posiadania (np. gdy sąd pozbawił lub ograniczył władzę rodzicielską).

 

Miejsce załatwienia:

Urząd Miejski w Miłakowie

Referat Spraw Obywatelskich, 1 pietro pokój 12

Elżbieta Udała

tel. (89) 757-83-20

 

Wymagane dokumenty:

- wypełniony wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny,

- oświadczenie o władzy rodzicielskiej,

- w przypadku ucznia powyżej 18 roku życia – oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki,

- w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka

 

Opłaty skarbowe:

bezpłatnie – w przypadku ubiegania się o wydanie Karty Dużej Rodziny

13 zł – w przypadku ubiegania się o wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny

10 zł – domówienie drugiej formy Karty (w przypadku gdy członek rodziny posiada wyłącznie Kartę elektroniczną)

płatne na rachunek bankowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłakowie

nr konta bankowego: 38 8857 1038 3001 0000 1603 0001

 

Tryb odwoławczy:

W przypadku wydania decyzji administracyjnej stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni za pośrednictwem organu wydającego decyzję.

Odwołanie nie podlega opłatom.

Załączniki