Wersja obowiązująca z dnia

Dostęp do informacji publicznej

Udzielanie informacji publicznej na wniosek

 

Informacje publiczne nie zamieszczone w BIP można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Miłakowie na pisemny wniosek lub bez takiego wniosku, jeżeli informacja publiczna może zostać udostępniona niezwłocznie.


Wymagane dokumenty:
Wniosek o udzielenie informacji publicznej.

Opłaty:
Za udzielenie informacji publicznej mogą być pobierane opłaty, jeżeli urząd będzie musiał ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji na formę wskazaną we wniosku. Wnioskodawca powinien być poinformowany o wysokości opłaty. (art. 15 pkt. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., t.j. Dz.U. z 2014 r. Nr 782, poz. 1662)

Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Urzędu Miejskiego w Miłakowie   pok. 15

Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji.

Jednostka odpowiedzialna:
Referat Organizacyjny

Tryb odwoławczy:
W przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej wnioskodawcy przysługuje odwołanie. Odwołanie od decyzji rozpatruje się w terminie 14 dni.

Podstawa prawna:
Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. ( t.j. Dz.U.  z 2014 r. Nr 782, poz. 1662 z p. zm.).