Rada Miejska - Porządki obrad

Ogłoszono przez Paweł Łapa

Porządek Obrad IV sesji ndzwyczajnej w dniu 31.12.2018

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz § 29 Statutu Gminy Miłakowo, zwołuję IV sesję nadzwyczajną Rady Miejskiej, która odbędzie się  31 grudnia 2018 r. (poniedziałek) w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Miłakowie.

Rozpoczęcie obrad o godz. 10.00.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady Miejskiej, stwierdzenie prawomocności obrad;
  2. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady Miejskiej;
  3. Informacja Burmistrza z pracy między sesjami;
  4. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miłakowo  na lata 2018 – 2034;
  2. zmian w budżecie gminy Miłakowo na 2018 r.;
  1. Zamknięcie obrad.

Załączniki: