Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Rada Miejska - Porządki obrad

Ogłoszono przez Paweł Łapa

Porządek Obrad XII sesji zwyczajnej w dniu 26.09.2019

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz § 29 Statutu Gminy Miłakowo, zwołuję fXII sesję zwyczajną Rady Miejskiej, która odbędzie się 26 września 2019 r. (czwartek) w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Miłakowie.

Rozpoczęcie obrad o godz. 10.00.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady Miejskiej, stwierdzenie prawomocności obrad;
 2. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady Miejskiej;
 3. Współpraca przy projekcie FOLM – wystąpienie przedstawiciela Banku Żywności
 4. Informacja Burmistrza z pracy między sesjami;
 5. Wystąpienie Pana Grzegorza Kierozalskiego – dyrektora KOWR w Olsztynie  na temat współpracy z Gminą Miłakowo;
 6. Zapytania, wolne wnioski;
 7. Informacja z wykonania budżetu Gminy Miłakowo za I półrocze 2019r.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Miłakowo, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miłakowo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków;
 2. przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym, na rzecz dzierżawcy budynku użytkowego;
 3. sprzedaży mienia komunalnego;
 4. sprzedaży mienia komunalnego;
 5. sprzedaży mienia komunalnego;
 6. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłakowo na lata 2019-2034;
 7. zmiany w budżecie gminy Miłakowo na 2019 r.;
 1. Zamknięcie obrad.