Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Gospodarka nieruchomościami, budownictwo - Przetargi

Ogłoszono przez Paweł Łapa

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 o powierzchni użytkowej 71,49 m2, położonego na parterze i poddaszu oraz lokalu mieszkalnego nr 4 o powierzchni użytkowej 63,55 m2, położonego na parterze i poddaszu użytkowym w budynku mieszkalnym nr 4 w miejscowości Mysłaki, gmina Miłakowo

BURMISTRZ   MIŁAKOWA

ogłasza

III przetarg ustny nieograniczony

 

na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 o powierzchni użytkowej 71,49 m2, położonego na parterze i poddaszu użytkowym w budynku mieszkalnym nr 4 w miejscowości Mysłaki, gmina Miłakowo.

Lokal mieszkalny składa się z 3 pokoi, w tym 1 na poddaszu, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju. Sprzedaż lokalu nastąpi wraz z udziałem wynoszącym 185/1000 w działce gruntu oznaczonej nr 77/50 o powierzchni 1276 m2 oraz udziałem wynoszącym 185/1000 w częściach wspólnych budynku mieszkalnego

oraz

na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 o powierzchni użytkowej 63,55 m2, położonego na parterze i poddaszu użytkowym w budynku mieszkalnym nr 4 w miejscowości Mysłaki, gmina Miłakowo.

Lokal mieszkalny składa się z 3 pokoi, w tym 1 na poddaszu, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju. Sprzedaż lokalu nastąpi wraz z udziałem wynoszącym 170/1000 w działce gruntu oznaczonej nr 77/50 o powierzchni 1276 m2 oraz udziałem wynoszącym 170/1000 w częściach wspólnych budynku mieszkalnego.

Sprzedaż lokali mieszkalnych nastąpi łącznie, na rzecz jednego podmiotu.

Nieruchomość posiada uregulowany stan prawny, opisany w księdze wieczystej                                         nr EL2O/00018109/3.

Lokale mieszkalne decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ostródzie wyłączone zostały z użytkowania do momentu wykonania kapitalnego remontu.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 65 ze zm.) upłynął 30.04.2020r.

 

     Cena wywoławcza wynosi                               21 000,00 zł

     Wadium                                                              2 500,00 zł   

 

Przetarg odbędzie się w dniu 26.10.2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w  Miłakowie, ul. Olsztyńska 16, pokój nr 21,  godz. 11:00

 

Sprzedaż  lokalu  jest  zwolniona z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług /t. j. z 2020r. poz. 106 ze zm./.

Termin I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż przedmiotowych lokali mieszkalnych – 03.07.2020 r., termin II przetargu – 10.09.2020 r.

Cena nieruchomości ustalona w drodze przetargu powiększona zostanie o koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży w kwocie 1 247,00 zł.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości podanej powyżej w kasie Urzędu Miejskiego w Miłakowie lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Miłakowie WBS O/Miłakowo  nr 27 8857 1038 3001 0000 0202 0004 w terminie do dnia 21.10.2020 r.

Dokument tożsamości oraz dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom, wadium zwraca się po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od daty zakończenia przetargu.

W przypadku wspólności ustawowej wadium na przetarg należy wnieść przez oboje małżonków, ponadto wymagana jest obecność obojga małżonków na przetargu lub zwykłe pełnomocnictwo udzielone przez nieobecnego małżonka do wniesienia wadium, uczestnictwa w przetargu w jego imieniu i składania oświadczeń związanych z przetargiem. Zgodnie z art. 37 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy do dokonania czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia nieruchomości potrzebna jest zgoda drugiego małżonka.

Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowo z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu pełnomocnictwa, jeżeli wniesienie takiej opłaty wynika z przepisów ustawy z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019r. poz. 1000 ze zm.).

Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży lokalu, najpóźniej w ciągu 21 dni, od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Osoby przystępujące do przetargu i zamierzające uczestniczyć w sposób bezpośredni w czynnościach związanych z przeprowadzeniem przetargu winny zachować zasady bezpieczeństwa ograniczającego ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, w tym przestrzeganie powszechnie obowiązujących nakazów, zakazów i ograniczeń wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 878) w tym między innymi poprzez obowiązkowe zakrycie, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy – ust i nosa.

 

Cena sprzedaży nieruchomości nie podlega rozłożeniu na raty i płatna jest w pełnej wysokości przed zawarciem notarialnej umowy sprzedaży.

 

Bliższych informacji dotyczących w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miejskim w  Miłakowie, pok. nr 25 lub pod nr telefonu (089) 757 83 45 lub (089) 757 83 35, istnieje również możliwość obejrzenia opisanych lokali mieszkalnych po uprzednim telefonicznym umówieniu terminu.

Niniejsze ogłoszenie dostępne jest również na stronie internetowej  http://bip.milakowo.eu