Wersja obowiązująca z dnia

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony podmiotowej BIP

Wstęp deklaracji

Urząd Miejski w MIłakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP

https://bip.milakowo.eu/

 

Dane teleadresowe jednostki:

Urząd Miejski Miłakowo

ul. Olsztyńska 16

14-310 Miłakowo

 

Data publikacji strony internetowej: 2017-01-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-14

 

Strona podmiotowa BIP jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z wyłączeniem poniższych informacji:

 • skany oświadczeń majątkowych,
 • skany petycji wnoszonych do Urzędu Miejskiego w Miłakowie,
 • informacje, w postaci załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2020-09-14 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Na stronie internetowej można korzystać z następujących skrótów klawiaturowych:

 • TAB - przejście do następnej pozycji,
 • SHIFT + TAB - przejście do poprzedniej pozycji,
 • ENTER - przejście do podrzędnej pozycji lub wybór pozycji,
 • STRZAŁKA GÓRA/DÓŁ - nawigowanie po pozycjach w zakresie jednego poziomu,
 • SPACJA - wybór pozycji,
 • ESCAPE - powrót do nadrzędnej pozycji.

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP

Strona podmiotowa BIP Urzędu MIejskiego w Miłakowie posiada następujące ułatwienia:

 • odpowiedni kontrast
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • moduł wyszukiwania
 • focus wokół elementów nawigacyjnych
 • wyróżniony kontrast odnośników

 

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-09-14

 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pan Łukasz Bylica, informatyk@milakowo.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (89) 757 83 47. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (https://www.rpo.gov.pl/pl).

Dostępność architektoniczna

Urząd Miejski w Miłakowie zlokalizowany jest w jednym budynku. Budynek zlokalizowany przy ul.Olsztyńska 16 w Miłakowie. Istnieją dwa wejścia do budynku:

 • od strony ul. Olsztyńskiej (strona południowa,
 • od  strony północnej,

Szerokość korytarzy umożliwia poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich. Toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze. Nie ma urządzeń ani podjazdów w budynku.