Wersja obowiązująca z dnia

Instrukcja korzystania z Biuletynu Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej. BIP został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej. Prowadzony jest na podstawie następujących przepisów prawa:

  • Ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2020 poz. 2176),
  • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 roku w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. 2007 nr 10 poz. 68),
  • innych przepisów na podstawie których Urząd Miejski w Miłakowie realizuje swoje zadania.

Treści i załączniki uchwał opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej dostępne są do obejrzenia lub pobrania w formacie PDF, bądź Word. Do przeglądania tych dokumentów niezbędny jest bezpłatne programy AcrobatReader, bądź Word Viewer.

Osoby niewidome, a także np. osoby, którym ruchy spastyczne uniemożliwiają korzystanie z myszy, do nawigowania po stronie mogą używać samej klawiatury. Poniżej prezentujemy informacje o obsłudze strony przy pomocy najważniejszych klawiszy:

  • Tab - zastępuje kursor myszy, co pozwala przechodzić między kolejnymi aktywnymi elementami strony; każde wciśniecie Tab to przesunięcie się do przodu, na kolejny element;
  • Shift+Tab - działa jak Tab, ale „do tyłu”; każde wciśniecie Shift+Tab to przesunięcie się do tyłu, na poprzedni element;
  • Enter - zastępuje lewy przycisk myszy (przycisk akceptacji wyboru); wciskając enter, gdy zaznaczony został już link, otworzysz ten link i przejdziesz na nową stronę lub do nowego dokumentu; W przypadku menu, gdy dla danego elementu występuje podmenu, wciśnięcie enter powoduje rozwinięcie podmenu. W przypadku braku podmenu przycisk pozwala otworzyć artykuł, bądź listę artykułów znajdujących się pod danym odnośnikiem.
  • Spacja - pozwala otworzyć artykuł, bądź listę artykułów znajdujących się pod danym odnośnikiem w przypadku, gdy dany element menu posiada podmenu.
  • Backspace - pozwala cofnąć się na poprzednio odwiedzoną stronę.

Instrukcja korzystania z Biuletynu Informacji Publicznej

Logo BIP pozwala na otwarcie strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej tworzonej przez Ministra właściwego do spraw administracji publicznej. Strona główna BIP zawiera wykaz podmiotów, zobowiązanych zgodnie z ustawą do udostępniania informacji publicznej, wraz z odnośnikami umożliwiającymi połączenia z ich stronami.

Herb Miłakowa pozwala przejść do strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej Urzęu Miejskiego w Miłakowie.

Wyszukiwarka – tutaj można wyszukać, poprzez wpisanie odpowiedniej frazy, dokumenty opublikowane w BIP-ie.

MENU PRZEDMIOTOWE

Urząd Miejski w Miłakowie – znajdują się tu podstawowe informacje o strukturze i funkcjonowaniu Urzędu Miejsiego w Miłakowie.

Gmina Miłakowo – w tym miejscu dowiesz się o statucie gminy oraz zapoznasz się z raportami o stanie gminy. Znajdują się tu także informacje o jednostkach organizacyjnych i pomocniczych Gminy Miłakowo.

Majątek i finanse - w tym miejscu znajduję się aktualna informacje na temat kondycji finansowej gminy.

Zamówienia Publiczne – zestawienie aktualnych ogłoszeń o udzieleniu zamówień publicznych, także zamówień w toku, zakończonych oraz archiwalnych. Zainstalowana w tym miejscu wyszukiwarka umożliwia wyszukiwanie zamówień publicznych po numerze zamówienia, trybach realizacji zamówienia, rodzajach zamówień, dacie ogłoszenia, terminie składania ofert, tytule oraz statusie.

Urząd Stanu Cywilnego - tutaj znajdują się informacje o sposobie załatwienia spraw związanych z aktami stau cywilnego.

Ewidencja ludności, dowody osobiste, działalność gospodarcza - w tym miejscu można uzyskać informacje dotyczące dodwodów osobistych oraz zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.

Przetargi - znajdują się tu informacje o ogłoszonych przez Gminę Miłakowo przetargach an mienie ruchome.

Ogłoszenia – informacje związane z bieerzącą pracą i funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego w Miłakowie.

COVID-19 -  wszelkie informacje związane ze zwalczaniem epidemii Covid-19.

Petycje - rejest opublikowanych petycji, które wpłynęły do Urzędu Miejskiego w Miłakowie.

Nabór – zestawienie aktualnych ogłoszeń o naborze do pracy, a także ogłoszeń w ramach których następuje weryfikacja kandydatów, bądź postępowanie jest zakończone. Zainstalowana w tym miejscu wyszukiwarka umożliwia wyszukiwanie ogłoszeń o naborze po dacie ogłoszenia, terminie złożenia dokumentów, nazwie komórki organizacyjnej, stanowisku, bądź statusie.

Rejestr opublikowanych wniosków - rejest opublikowanych wniosków, które wpłynęły do Urzędu Miejskiego w Miłakowie.

Dyżury Aptek w Powiecie Ostródzkim - informacje o dyżurach całodobowych aptek na terenie powiatu ostródzkiego.

Komunikacja publiczna - rozkłady jazdy komunikacji publicznej funkcjonującej na terenie gminy Miłakowo.

Nieodpłatna pomoc prawna - informacje dotyczące możliwości otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej.

Rada Miejska - w tym miejscu można znaleźć informacje na temat funkcjonowania Rady Miejskiej w Miłakowie.

Oświadczenia majątkowe – znajduje się tu zbiór oświadczeń majątkowych Kierownictwa Urzędu, Radnych Rady Miejskiej, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza Miłakowa oraz Dyrektorów podległych jednostek organizacyjnych.

Akty prawne – zakładka zawiera katalog uchwał przyjętych przez Radę Miejską w Miłakowie oraz zarządzeń podjętych przez Burmistrza Miłakowa. Zainstalowana w tym miejscu wyszukiwarka umożliwia szybkie dotarcie do konkretnych aktów prawnych poprzez określenie grupy tematycznej, daty podjęcia uchwały, numeru aktu, tytułu, bądź statusu.

Akty prawne - poprzednia wersja – zakładka zawiera stary katalog uchwał przyjętych przez Radę Miejską w Miłakowie oraz zarządzeń podjętych przez Burmistrza Miłakowa. Zainstalowana w tym miejscu wyszukiwarka umożliwia szybkie dotarcie do konkretnych aktów prawnych poprzez określenie grupy tematycznej, daty podjęcia uchwały, numeru aktu, tytułu, bądź statusu.

Spisy - informacje związane z prowadzonymi na terenie gminy Miłakowo spisami powszechnymi.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zakładka zawiera informacje o funkcjonowaniu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Karta Dużej Rodziny - wszelkie niezbędne informacje odtyczące Karty Dużej Rodzny.

MENU PODMIOTOWE

Organizacje pozarządowe – zakładka zawiera szczegółowe informacje dotyczące prowadzenia działalności pożytku publicznego przez organizacje pozarządowe. Znajdziesz tu ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych oraz pobierzesz wzory ofert i sprawozdań.

Gospodarka nieruchomościami, budownictwo – w tym miejscu znajdują się wszelkie ogłoszenia dotyczące nieruchomości stanowiących własność gminy Miłakowo, ich sprzedaży, kupnie, itp.

Zarządzanie drogami - wzory wniosków związanych z drogami.

Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego - obwieszczenia i studia uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego obowiązujące na terenie gminy Miłakowo.

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego - miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obowiązujące na terenie gminy Miłakowo.

Ochrona Środowiska – w tym miejscu umieszczone są programy, strategie, raporty, wykazy i inne dane dotyczące ochrony środowiska na terenie gminy Miłakowo.

Gospodarka odpadami - harmonogramy i informacje związane z wywozem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych.

Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy – tutaj zawarte są rejestry, ewidencje, a także archiwa tworzone i przechowywane przez Urząd Miejski w Miłakowie.

Oświata - informacje związane z prowadzeniem podległych jednostek oświatwych.

Młodociani pracownicy - informacje dla przedsiębiorców odnośnie kształcenia pracowników młodocianych.

Podatki - informacje zwiazane z podatkami i umorzeniami.

Wybory i referenda - informacje i obwieszczenia związane z przeprowadzonymi na terenie gminy Miłakowo wyborami.

STOPKA

Dane Jednostki – podstawowe dane teleadresowe do Urzędu Miejskiego w Miłakowie.

Redakcja Biuletynu – tutaj znajdują się dane redakcji nadzorującej funkcjonowanie BIP-u.

Informacje dodatkowe - tutaj znajdują się odnośniki do takich informacji jak instrukcja korzystania z BIP, informacje nieudostępnione (możliwość pobrania wniosku o udostępnienie informacji publicznych będących w posiadaniu Urzędu Miejskiego w Miłakowie, ale nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej. Zgodnie z art. 10 ust. 1 informacja, która nie została udostępniona w BIP, jest udostępniana na wniosek) oraz ponowne wykorzystywanie informacji publicznej (odnośnik do wzorów dokumentów umożliwiających złożenie wniosku do Urzędu o ponowne wykorzystanie informacji publicznej).

Inne serwisy – odnośniki do innych serwisów powiązanych z Biuletynem Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Miłakowie.