Wersja nieobowiązująca z dnia

Skarbnik Gminy

Anna Maśnik

Skarbnik Gminy


 1. Skarbnik zapewnia prawidłową gospodarkę finansową Gminy oraz wykonuje zadania określone w odrębnych przepisach prawa, należące do głównego księgowego budżetu.
 2. Zadaniami Skarbnika są w szczególności:
 1. kontrasygnata oświadczeń woli składanych w imieniu gminy, jeżeli mogą one spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych;
 2. Opracowywanie projektu budżetu, uchwały budżetowej i jej zmian;
 3. dokonywanie wstępnej kontroli legalności dokumentów dotyczących wykonywania budżetu;
 4. nadzorowanie i koordynowanie prac nad prawidłowym i terminowym sporządzaniem sprawozdań finansowych;
 5. nadzór nad prawidłową realizacją budżetu;
 6. opracowywanie okresowych analiz, półrocznych informacji i rocznych sprawozdań z wykonania budżetu
 7. kontrola długu publicznego gminy i równowagi budżetowej;
 8. udzielanie instruktażu i pomocy oraz prowadzenie niezbędnych uzgodnień z jednostkami organizacyjnymi przy opracowywaniu planów finansowych tych jednostek;
 9. udzielanie stanowiskom i jednostkom powiązanym z budżetem instruktażu w zakresie obowiązujących przepisów finansowych;
 10. inne zadania wynikające z przepisów odrębnych;
 11. wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień udzielonych przez Burmistrza.

Wersja nieobowiązująca

Strona może zawierać nieaktualną treść i załączniki. Możesz pozostać na tej stronie lub przejść na wersję z obowiązującą zawartością.