Sekretarz Gminy - Zastępca Burmistrza

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Miłakowie
Sekretarz Gminy
Wersja z dnia nieobowiązująca

Sekretarz Gminy - Zastępca Burmistrza

Sekretarz Gminy/Zastępca Burmistrza

Justyna Zabiełło


 1. Sekretarz zapewnia warunki organizacyjne gwarantujące sprawne wykonywanie zadań przez Radę i Urząd.
 2. Do zadań Sekretarza Urzędu należy w szczególności:
 1. nadzorowanie terminowości i przestrzegania stosowania zasad zgodności z prawem załatwianych przez Urząd spraw indywidualnych;
 2. sprawowanie nadzoru nad organizacją pracy, przestrzeganiem wewnętrznego porządku, prawidłowym wykonywaniem czynności kancelaryjnych i obiegiem informacji w Urzędzie;
 3. przedkładanie burmistrzowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu;
 4. nadzór nad terminowym i prawidłowym przygotowaniem projektów uchwał pod obrady Rady i jej komisji;
 5. opracowywanie projektów aktów wewnętrznego zarządzania;
 6. nadzór nad zapewnieniem skutecznego sposobu publikacji prawa miejscowego i obwieszczeń na terenie gminy;
 7. koordynacja funkcjonowania w Urzędzie rzeczowego jednolitego wykazu akt;
 8. opracowywanie projektów zmian statutu i regulaminu organizacyjnego;
 9. ustalanie zakresów czynności dla poszczególnych stanowisk;
 10. koordynowanie działań Gminy w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego;
 11. koordynowanie prac związanych z organizowaniem i przeprowadzaniem wyborów, referendów i spisów powszechnych;
 12. koordynacja spraw związanych z zarządzaniem kryzysowym;
 13. koordynacja wszelkich opracowań dotyczących strategii rozwoju Gminy;
 14. współdziałanie z instytucjami zajmującymi się funduszami pomocowymi i upowszechnianie wiedzy o możliwościach ich wykorzystania we wspólnocie samorządowej Gminy, koordynacja w zakresie pozyskiwania przez Gminę środków pomocowych, w tym pochodzących z UE;
 15. nadzór i koordynacja realizacji zadań wynikających z przyjętego podziału zagadnień w zakresie: ewidencji ludności i dowodów osobistych, polityki szkolenia i doskonalenia kadr, działalności gospodarczej, ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy, prawidłowego wykorzystywania czasu pracy pracowników, przestrzeganie dyscypliny pracy, zatrudnianie bezrobotnych w ramach staży, robót publicznych i prac interwencyjnych, zadań dot. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, właściwe funkcjonowanie kontroli wewnętrznej, prac remontowych w Urzędzie, zakupów środków trwałych i wyposażenia;
 16. koordynacja zadań w zakresie oświaty, kultury i zdrowia;
 17. przyjmowanie ustnych oświadczeń woli testatorów;
 18. koordynowanie spraw związanych z promocją, współpracą z zagranicą i organizacjami pozarządowymi;
 19. koordynowanie spraw związanych z prawidłowym funkcjonowaniem biura rady;
 20. bezpośredni nadzór nad poprawną pracą pracowników dokonujących potwierdzeń profilu zaufanego;
 21. wykonywanie innych zadań powierzonych przez Burmistrza.
 1. Burmistrza w czasie nieobecności zastępuje Zastępca Burmistrza lub w przypadku niepowołania Sekretarz Gminy.