Wersja nieobowiązująca z dnia

Sekretarz Gminy \ Zastępca Burmistrza

Justyna Zabiełło

Sekretarz Gminy \ Zastępca Burmistrza

 

 1. Sekretarz zapewnia warunki organizacyjne gwarantujące sprawne wykonywanie zadań przez Radę i Urząd.
 2. Do zadań Sekretarza Urzędu należy w szczególności:
 1. nadzorowanie terminowości i przestrzegania stosowania zasad zgodności z prawem załatwianych przez Urząd spraw indywidualnych;
 2. sprawowanie nadzoru nad organizacją pracy, przestrzeganiem wewnętrznego porządku, prawidłowym wykonywaniem czynności kancelaryjnych i obiegiem informacji w Urzędzie;
 3. przedkładanie burmistrzowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu;
 4. nadzór nad terminowym i prawidłowym przygotowaniem projektów uchwał pod obrady Rady i jej komisji;
 5. opracowywanie projektów aktów wewnętrznego zarządzania;
 6. nadzór nad zapewnieniem skutecznego sposobu publikacji prawa miejscowego i obwieszczeń na terenie gminy;
 7. koordynacja funkcjonowania w Urzędzie rzeczowego jednolitego wykazu akt;
 8. opracowywanie projektów zmian statutu i regulaminu organizacyjnego;
 9. ustalanie zakresów czynności dla poszczególnych stanowisk;
 10. koordynowanie działań Gminy w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego;
 11. koordynowanie prac związanych z organizowaniem i przeprowadzaniem wyborów, referendów i spisów powszechnych;
 12. koordynacja spraw związanych z zarządzaniem kryzysowym;
 13. koordynacja wszelkich opracowań dotyczących strategii rozwoju Gminy;
 14. współdziałanie z instytucjami zajmującymi się funduszami pomocowymi i upowszechnianie wiedzy o możliwościach ich wykorzystania we wspólnocie samorządowej Gminy, koordynacja w zakresie pozyskiwania przez Gminę środków pomocowych, w tym pochodzących z UE;
 15. nadzór i koordynacja realizacji zadań wynikających z przyjętego podziału zagadnień w zakresie: ewidencji ludności i dowodów osobistych, polityki szkolenia i doskonalenia kadr, działalności gospodarczej, ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy, prawidłowego wykorzystywania czasu pracy pracowników, przestrzeganie dyscypliny pracy, zatrudnianie bezrobotnych w ramach staży, robót publicznych i prac interwencyjnych, zadań dot. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, właściwe funkcjonowanie kontroli wewnętrznej, prac remontowych w Urzędzie, zakupów środków trwałych i wyposażenia;
 16. koordynacja zadań w zakresie oświaty, kultury i zdrowia;
 17. przyjmowanie ustnych oświadczeń woli testatorów;
 18. koordynowanie spraw związanych z promocją, współpracą z zagranicą i organizacjami pozarządowymi;
 19. koordynowanie spraw związanych z prawidłowym funkcjonowaniem biura rady;
 20. bezpośredni nadzór nad poprawną pracą pracowników dokonujących potwierdzeń profilu zaufanego;
 21. wykonywanie innych zadań powierzonych przez Burmistrza.
 1. Burmistrza w czasie nieobecności zastępuje Zastępca Burmistrza lub w przypadku niepowołania Sekretarz Gminy.

Wersja nieobowiązująca

Strona może zawierać nieaktualną treść i załączniki. Możesz pozostać na tej stronie lub przejść na wersję z obowiązującą zawartością.