Wersja obowiązująca z dnia

Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego

ODTWORZENIE TREŚCI AKTU STANU CYWILNEGO

Opis sprawy

W razie zaginięcia lub zniszczenia całości lub części księgi stanu cywilnego, odtwarza się treść aktu stanu cywilnego .

Jeżeli akt urodzenia, małżeństwa lub zgonu został sporządzony za granicą, a uzyskanie odpisu aktu jest niemożliwe lub związane z poważnymi trudnościami, można odtworzyć jego treść.

Wykaz niezbędnych dokumentów i formularzy do wypełnienia

  • wniosek
  • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego, w którym akt powinien się znajdować, stwierdzające zniszczenie lub zaginięcie ksiąg,
  • posiadane dokumenty posiłkowe dotyczące osoby (osób), której dane mają być stwierdzone w odtworzonym akcie,
  • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego Warszawa-Śródmieście i Urzędu Stanu Cywilnego Łódź-Śródmieście o niefigurowaniu aktu w księgach posiadanych przez te urzędy – w przypadku, gdy zdarzenie miało miejsce poza obecnymi granicami kraju,
  • dowód osobisty

Wymagane opłaty, forma i miejsce ich wnoszenia

39 zł - za odpis zupełny aktu stanu cywilnego wydany po dokonaniu odtworzenia treści aktu stanu cywilnego.

Opłatę należy uiścić w kasie Urzędu Miejskiego w Miłakowie, ul. Olsztyńska 16

lub na konto bankowe

Urzędu Miejskiego w Miłakowie 11 8857 1038 3001 0000 0202 0001

Terminy składania dokumentów

Wniosek można złożyć w dogodnym, odpowiednim dla Klienta terminie

Miejsce składania dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego w Miłakowie

ul. Olsztyńska 16

Wniosek należy wnieść osobiście lub za pośrednictwem poczty

Sposób i termin załatwiania

Czynność materialno–techniczna. Niezwłocznie. W przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie dłużej niż miesiąc

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji administracyjnej

Podstawa prawna

  • Art. 109 i 133 ustawy z dnia 28 listopada 2014r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1681 z późn. zm.)
  • Art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236 z późn. zm.)

Załączniki