Wersja nieobowiązująca z dnia

Uzyskanie, wymiana dowodu osobistego

Odnośnik do strony Obywatel.gov.pl:

Uzyskanie, wymiana dowodu osobistego

 

 

Komórka organizacyjna

Referat Spraw Obywatelskich

 

Tel.

89 757 83 20

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY

 

1.Wniosek o wydanie dowodu osobistego w postaci papierowej – załącznik do karty usługi. Do wniosku o wydanie dowodu osobistego składanego w postaci papierowej należy dołączyć:

 • jedną kolorową fotografię wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, odwzorowującą naturalny kolor skóry, mającą dobrą ostrość, wyraźnie ukazującą oczy, zwłaszcza źrenice, a także twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków (twarz ma zajmować 70-80% fotografii),pozbawioną jakichkolwiek  zagnieceń i uszkodzeń, przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzysłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami
 • fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku
 • w przypadku osoby z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku można załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku do wniosku dołącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu  wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 • w przypadku osoby noszącej nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania można załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją z nakryciem głowy. W takim przypadku do  wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej
 • dotychczasowy dowód osobisty  lub ważny paszport ( do wglądu ), a w przypadku osób, które nabyły obywatelstwo polskie, posiadany dokument podróży lub inny dokument stwierdzającego tożsamość
 • na żądanie organu odpis skrócony polskiego aktu urodzenia albo polskiego aktu małżeństwa, dokument potwierdzający obywatelstwo polskie.     

2. Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w postaci papierowej– załącznik do karty usługi.

Wniosek i formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego należy drukować dwustronnie !

3.Wniosek o wydanie dowodu osobistego w postaci elektronicznej – załącznik do usługi,  który należy opatrzyć bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Wniosek należy dołączyć do pisma ogólnego do podmiotu publicznego.

Do wniosku o wydanie dowodu osobistego składanego w postaci elektronicznej należy dołączyć:

 

 • plik zawierający aktualną fotografię osoby spełniającą wymogi zdjęcia jak do dokumentów paszportowych, o wymiarach co najmniej 492x610 pikseli i wielkości nie przekraczającej 2,5 MB
 • fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku
 • w przypadku osoby z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku można załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami, wraz z odwzorowaniem cyfrowym orzeczenia o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92, z późn. zm.)
 • w przypadku osoby noszącej nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania można załączyć fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny, wraz z odwzorowaniem cyfrowym zaświadczenia o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.
 • oryginały orzeczenia o niepełnosprawności lub zaświadczenia o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej należy złożyć przy odbiorze dowodu osobistego.

4.Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w postaci elektronicznej– załącznik nr 4, który należy opatrzyć bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Formularz zgłoszenia należy dołączyć do pisma ogólnego do podmiotu publicznego.

 

II. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

 

Wniosek o wydanie dowodu osobistego można złożyć w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poprzez ELEKTRONICZNĄ SKRZYNKĘ PODAWCZĄ www.epuap.gov.pl lub osobiście.

Urząd Miejski w Miłakowie

Ul. Olsztyńska 16 14-310 Miłakowo

WNIOSEK O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO SKŁADA SIĘ OSOBIŚCIE

z wyjątkiem osoby nieposiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych za którą wniosek składa rodzic, opiekun prawny lub kurator w obecności tej osoby.

Obecność dziecka, które nie ukończyło 5 roku życia nie jest wymagana.

      Uwaga!

Osoba obowiązana do posiadania dowodu osobistego może złożyć wniosek nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin.

W przypadku choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody wnioskodawca powiadamia organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba, że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie wniosku.

 

III. OPŁATY

 

Dowód osobisty wydaje się nieodpłatnie.

 

IV. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

 

Czas oczekiwania – 30 dni

DOWÓD OSOBISTY ODBIERA SIĘ OSOBIŚCIE z wyjątkiem :

 • osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych – odbiera rodzic albo opiekun prawny
 • w przypadku osoby posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, rodzic albo kurator.

Osoba odbierająca dowód osobisty przedkłada dotychczasowy dowód osobisty, o ile nie została zgłoszona jego utrata. Cudzoziemiec, który nabył obywatelstwo polskie zwraca dokument potwierdzający legalność jego pobytu na terytorium RP.

Dowód osobisty odbiera się w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek.

 

V. TRYB ODWOŁAWCZY

 

Od decyzji administracyjnej w sprawie odmowy wydania dowodu osobistego służy odwołanie do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego za pośrednictwem Burmistrza Miłakowa w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

VI. PODSTAWA PRAWNA

 

 1. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych  (Dz. U z 2019 r. poz. 60 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i  trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2015 r. poz. 212).
 3. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014 r. Nr 1114 z późn. zm.).
 4. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).
 5. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.).

 

VII. INNE INFORMACJE (UZUPEŁNIAJĄCE)

 

Dowód osobisty jest dokumentem stwierdzającym tożsamość osoby poświadczającym obywatelstwo polskie, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej oraz państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, których obywatele mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi oraz na podstawie jednostronnych decyzji innych państw, uznających ten dokument jako wystarczający do przekroczenia ich granic.

 
 

 

 

 

 

OBOWIĄZEK ZWROTU DOWODU OSOBISTEGO:

 • osoba która znalazła cudzy dowód osobisty, jest obowiązana niezwłocznie przekazać ten dokument  organowi dowolnej gminy, Policji , innemu organowi administracji publicznej lub placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej. Organy te przekazują niezwłocznie dowód osobisty organowi, który go wydał,
  w celu unieważnienia dokumentu.
 • Osoba, która znalazła cudzy dowód osobisty, może bez zbędnej zwłoki przekazać ten dokument posiadaczowi dowodu osobistego, który może również zawiadomić organ gminy lub placówkę konsularnej RP o utracie dowodu osobistego, w celu jego unieważnienia.
 • Osoba posiadająca dowód osobisty, która utraciła obywatelstwo polskie, jest obowiązana niezwłocznie zwrócić go organowi dowolnej gminy lub placówki konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej.

Wersja nieobowiązująca

Strona może zawierać nieaktualną treść i załączniki. Możesz pozostać na tej stronie lub przejść na wersję z obowiązującą zawartością.