Wersja obowiązująca z dnia

Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców

Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL

Nowy wzór wniosku o udostępnienie danych

Burmistrz Miłakowa informuje, że zgodnie z nowelizacją ustawy o ewidencji ludności, która weszła w życie 1 lipca 2019 r., właściwe do udostępnienia danych jednostkowych z rejestru PESEL są wyłącznie organy gminy. Proces wnioskowania o dane z rejestru PESEL uległ decentralizacji.

Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru PESEL można złożyć w dowolnym organie gminy na terenie kraju (art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o ewidencji ludności – „Dane z rejestru PESEL udostępnia organ dowolnej gminy, jeżeli udostępnienie dotyczy danych jednostkowych dla podmiotów, o których mowa w art. 46 ust. 1 i 2 pkt 1 i 3”). Wzór wniosku o udostępnienie danych, zgodny z rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji z dnia 26 czerwca 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1212), do pobrania poniżej.

 

Od dnia 1 maja 2019 r. podmioty publiczne, które nie posiadają decyzji administracyjnej, na podstawie której uzyskały dostęp do rejestru PESEL / rejestrów mieszkańców za pomocą urządzeń teletransmisji danych, w danym roku kalendarzowym, będą mogły uzyskać maksymalnie 300 danych jednostkowych z rejestru PESEL albo 300 danych jednostkowych z poszczególnych lokalnych rejestrów mieszkańców, prowadzonych zgodnie z właściwością miejscową przez dany organ gminy.
W pierwszym roku obowiązywania ustawy zliczanie wniosków następować będzie od 1 maja do 31 grudnia 2019 r., natomiast począwszy od roku 2020 okres rozliczeniowy rozpoczynać się będzie 1 stycznia, a kończyć 31 grudnia.

Każdorazowo, niezależenie, czy limit udostępnień został wykorzystany w stosunku do danego rejestru mieszkańców, bądź rejestru PESEL, organ po wykorzystaniu limitu, w przypadku skierowania kolejnych wniosków, zobowiązany będzie do wydania postanowienia w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania.
Mając na względzie powyższe, tj. wprowadzenie od 1 maja 2019 r. ustawowo określonego limitu udostępnień w danym roku kalendarzowym na rzecz podmiotów publicznych nieposiadających decyzji teletransmisyjnej, uprzejmie proszę o rozważenie możliwości uzyskiwania danych jednostkowych z rejestru PESEL, do realizacji swoich ustawowych zadań, w sposób samodzielny za pośrednictwem teletransmisji danych.
Jak zostało to bowiem wskazane powyżej, w sytuacji wykorzystania ustawo określonego limitu i skierowania dodatkowych wniosków, organ, do którego takie wnioski wpłyną, nie ma podstaw prawnych do ich realizacji, a postępowanie w sprawie zakończy się wydaniem postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania. Celem uzyskania kolejnych danych jednostkowych, już po wykorzystaniu limitu, podmiot publiczny, którego taka sytuacja dotyczy, kolejne informacje w danym roku kalendarzowym może uzyskać wyłącznie w sposób samodzielny za pośrednictwem teletransmisji danych, bądź też oczekiwać na odnowienie się limitu udostępnień w liczbie 300 danych jednostkowych, co każdorazowo następować będzie z dniem 1 stycznia danego roku.
Uprzejmie przy tym informuję, iż organem właściwym w sprawach teletransmisji danych jest Ministerstwo Cyfryzacji (Departament Systemów Państwowych).
Poza wskazaną powyżej zmianą dotyczącą ograniczenia ilościowego w uzyskiwaniu danych z rejestru PESEL albo rejestrów mieszkańców przez podmioty publiczne nieposiadające decyzji teletransmisyjnej, pragnę również wskazać, iż aktualnie w Senacie procedowana jest zmiana ustawy o ewidencji ludności (druk 1141), której przepisy w istotny sposób zmieniają właściwość organu odpowiedzialnego za udostępnianie danych z rejestru PESEL. Aktualnie dane z rejestru PESEL w imieniu MSWiA udostępnia Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA. Natomiast po wejściu w życie ww. nowelizacji, dane z rejestru PESEL udostępnić będą wyłącznie organy gmin. Będzie to przy tym czynność odmiejscowiona, a zatem wniosek o dane z rejestru PESEL będzie można złożyć w dowolnym organie gminy.
Biorąc pod uwagę powyższe, uprzejmie proszę mieć na uwadze fakt, iż od 1 maja 2019 r. uzyskiwanie danych z rejestru PESEL albo rejestru mieszkańców przez podmioty publiczne nieposiadające decyzji teletransmisyjnej zostanie ograniczone wyłącznie do 300 danych jednostkowych w danym roku kalendarzowym, a ponadto w przeciągu najbliższych tygodniu zmianie ulegnie również właściwość organu, do którego należy kierować wnioski o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru PESEL.

 

Komórka organizacyjna:

Referat Spraw Obywatelskich

 

Tel.

89 757 83 20

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY

1. Wypełniony wniosek o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL:

 • formularz - plik do pobrania w załączniku do karty usługi

2. Dowód uiszczenia opłaty za udostępnienie danych.

3. Wskazanie przepisu prawa materialnego, na podstawie którego wnioskodawca jest uprawniony do żądania udostępnienia danych innej osoby;  dokumenty potwierdzające interes prawny ewentualnie uwiarygodnienie interesu faktycznego w uzyskaniu danych. 

4. W przypadku działania za pośrednictwem pełnomocnika należy złożyć dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa wraz z dowodem zapłaty należnej opłaty skarbowej.

II. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Referat Spraw Obywatelskich

Urząd Miejski w Miłakowie, ul. Olsztyńska 16

Adres e-mail: ewidencja@milakowo.eu

III. OPŁATY

 1. Opłata za udostępnienie danych jednostkowych wynosi 31 zł
 2. Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa albo jego odpisu lub kopii podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł
 3. Opłatę za udostępnienie danych i pełnomocnictwo wnosi się:
 • na konto Urzędu Miejskiego w Miłakowie nr: 11 8857 1038 3001 0000 0202 0001
 • w kasie Urzędu miejskiego w Miłakowie

IV. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

 • niezwłocznie
 • w sprawach wymagających postępowania wyjaśniającego - 1 miesiąc

V TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji administracyjnej o odmowie udostępnienia danych służy odwołanie do Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

VI. PODSTAWA PRAWNA

Sposobu wniesienia żądania (wniosku) o udostępnianie danych oraz obowiązku wniesienia opłaty za udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL:

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2022 r. poz. 830 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi.
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego

Wysokości opłaty za udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL:

 • § 2 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL.

Obowiązku wniesienia i wysokości opłaty skarbowej za udzielenie pełnomocnictwa:

 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236 z późn. zm.) oraz ust. IV załącznika do tej ustawy.

VII. INNE INFORMACJE (UZUPEŁNIAJĄCE)

 • Istnienie interesu prawnego mogą potwierdzić między innymi następujące dokumenty: wezwanie sądowe, wezwanie komornicze, dokumenty potwierdzające zobowiązanie osoby, której dane mają być udostępnione wobec wnioskującego o ich udostępnienie (np. kopie wyroków sądowych, umów, wezwań do zapłaty, faktur, postanowienia i decyzje innych organów itp.).
 • Osobom i podmiotom, które nie wykażą interesu prawnego tylko faktyczny, dane mogą być udostępnione wyłącznie za zgodą osób, których te dane dotyczą.
 • Informacje niezbędne do zidentyfikowania osoby poszukiwanej: Poza imieniem i nazwiskiem należy podać inne dane np. imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL lub serię i nr dowodu osobistego.
 • Dysponując ostatnim adresem osoby poszukiwanej, wniosek o udostępnienie danych tej osoby należy skierować do właściwego organu gminy. Gmina jest podstawowym źródłem informacji o osobie, uprawnionym do potwierdzania miejsca zameldowania; dysponuje także wiedzą o nowym adresie osoby wymeldowanej.
 • Dane jednostkowe ze zbiorów meldunkowych udostępnia się na wniosek zainteresowanego podmiotu, złożony w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Przez dane jednostkowe rozumie się informacje dotyczące

 • jednej osoby lub imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem - uzyskane ze zbiorów meldunkowych.

Załączniki