Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Miłakowie
Ewidencja ludności - Sprawy
Wersja z dnia

Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców

Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL

Nowy wzór wniosku o udostępnienie danych

Burmistrz Miłakowa informuje, że zgodnie z nowelizacją ustawy o ewidencji ludności, która weszła w życie 1 lipca 2019 r., właściwe do udostępnienia danych jednostkowych z rejestru PESEL są wyłącznie organy gminy. Proces wnioskowania o dane z rejestru PESEL uległ decentralizacji.

Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru PESEL można złożyć w dowolnym organie gminy na terenie kraju (art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o ewidencji ludności – „Dane z rejestru PESEL udostępnia organ dowolnej gminy, jeżeli udostępnienie dotyczy danych jednostkowych dla podmiotów, o których mowa w art. 46 ust. 1 i 2 pkt 1 i 3”). Wzór wniosku o udostępnienie danych, zgodny z rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji z dnia 26 czerwca 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1212), do pobrania poniżej.

 

Od dnia 1 maja 2019 r. podmioty publiczne, które nie posiadają decyzji administracyjnej, na podstawie której uzyskały dostęp do rejestru PESEL / rejestrów mieszkańców za pomocą urządzeń teletransmisji danych, w danym roku kalendarzowym, będą mogły uzyskać maksymalnie 300 danych jednostkowych z rejestru PESEL albo 300 danych jednostkowych z poszczególnych lokalnych rejestrów mieszkańców, prowadzonych zgodnie z właściwością miejscową przez dany organ gminy.
W pierwszym roku obowiązywania ustawy zliczanie wniosków następować będzie od 1 maja do 31 grudnia 2019 r., natomiast począwszy od roku 2020 okres rozliczeniowy rozpoczynać się będzie 1 stycznia, a kończyć 31 grudnia.

Każdorazowo, niezależenie, czy limit udostępnień został wykorzystany w stosunku do danego rejestru mieszkańców, bądź rejestru PESEL, organ po wykorzystaniu limitu, w przypadku skierowania kolejnych wniosków, zobowiązany będzie do wydania postanowienia w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania.
Mając na względzie powyższe, tj. wprowadzenie od 1 maja 2019 r. ustawowo określonego limitu udostępnień w danym roku kalendarzowym na rzecz podmiotów publicznych nieposiadających decyzji teletransmisyjnej, uprzejmie proszę o rozważenie możliwości uzyskiwania danych jednostkowych z rejestru PESEL, do realizacji swoich ustawowych zadań, w sposób samodzielny za pośrednictwem teletransmisji danych.
Jak zostało to bowiem wskazane powyżej, w sytuacji wykorzystania ustawo określonego limitu i skierowania dodatkowych wniosków, organ, do którego takie wnioski wpłyną, nie ma podstaw prawnych do ich realizacji, a postępowanie w sprawie zakończy się wydaniem postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania. Celem uzyskania kolejnych danych jednostkowych, już po wykorzystaniu limitu, podmiot publiczny, którego taka sytuacja dotyczy, kolejne informacje w danym roku kalendarzowym może uzyskać wyłącznie w sposób samodzielny za pośrednictwem teletransmisji danych, bądź też oczekiwać na odnowienie się limitu udostępnień w liczbie 300 danych jednostkowych, co każdorazowo następować będzie z dniem 1 stycznia danego roku.
Uprzejmie przy tym informuję, iż organem właściwym w sprawach teletransmisji danych jest Ministerstwo Cyfryzacji (Departament Systemów Państwowych).
Poza wskazaną powyżej zmianą dotyczącą ograniczenia ilościowego w uzyskiwaniu danych z rejestru PESEL albo rejestrów mieszkańców przez podmioty publiczne nieposiadające decyzji teletransmisyjnej, pragnę również wskazać, iż aktualnie w Senacie procedowana jest zmiana ustawy o ewidencji ludności (druk 1141), której przepisy w istotny sposób zmieniają właściwość organu odpowiedzialnego za udostępnianie danych z rejestru PESEL. Aktualnie dane z rejestru PESEL w imieniu MSWiA udostępnia Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA. Natomiast po wejściu w życie ww. nowelizacji, dane z rejestru PESEL udostępnić będą wyłącznie organy gmin. Będzie to przy tym czynność odmiejscowiona, a zatem wniosek o dane z rejestru PESEL będzie można złożyć w dowolnym organie gminy.
Biorąc pod uwagę powyższe, uprzejmie proszę mieć na uwadze fakt, iż od 1 maja 2019 r. uzyskiwanie danych z rejestru PESEL albo rejestru mieszkańców przez podmioty publiczne nieposiadające decyzji teletransmisyjnej zostanie ograniczone wyłącznie do 300 danych jednostkowych w danym roku kalendarzowym, a ponadto w przeciągu najbliższych tygodniu zmianie ulegnie również właściwość organu, do którego należy kierować wnioski o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru PESEL.

 

Komórka organizacyjna:

Referat Spraw Obywatelskich

 

Tel.

89 757 83 20

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY

1. Wypełniony wniosek o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL:

 • formularz - plik do pobrania w załączniku do karty usługi

2. Dowód uiszczenia opłaty za udostępnienie danych.

3. Wskazanie przepisu prawa materialnego, na podstawie którego wnioskodawca jest uprawniony do żądania udostępnienia danych innej osoby;  dokumenty potwierdzające interes prawny ewentualnie uwiarygodnienie interesu faktycznego w uzyskaniu danych. 

4. W przypadku działania za pośrednictwem pełnomocnika należy złożyć dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa wraz z dowodem zapłaty należnej opłaty skarbowej.

II. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Referat Spraw Obywatelskich

Urząd Miejski w Miłakowie, ul. Olsztyńska 16

Adres e-mail: ewidencja@milakowo.eu

III. OPŁATY

 1. Opłata za udostępnienie danych jednostkowych wynosi 31 zł
 2. Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa albo jego odpisu lub kopii podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł
 3. Opłatę za udostępnienie danych i pełnomocnictwo wnosi się:
 • na konto Urzędu Miejskiego w Miłakowie nr:

11 8857 1038 3001 0000 0202 0001

 • w kasie Urzędu miejskiego w Miłakowie

IV. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

 • niezwłocznie
 • w sprawach wymagających postępowania wyjaśniającego - 1 miesiąc

V TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji administracyjnej o odmowie udostępnienia danych służy odwołanie do Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

VI. PODSTAWA PRAWNA

Sposobu wniesienia żądania (wniosku) o udostępnianie danych oraz obowiązku wniesienia opłaty za udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL:

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2018 r. poz. 1544 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi.
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego

Wysokości opłaty za udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL:

 • § 2 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL.

Obowiązku wniesienia i wysokości opłaty skarbowej za udzielenie pełnomocnictwa:

 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.) oraz ust. IV załącznika do tej ustawy.

VII. INNE INFORMACJE (UZUPEŁNIAJĄCE)

 • Istnienie interesu prawnego mogą potwierdzić między innymi następujące dokumenty: wezwanie sądowe, wezwanie komornicze, dokumenty potwierdzające zobowiązanie osoby, której dane mają być udostępnione wobec wnioskującego o ich udostępnienie (np. kopie wyroków sądowych, umów, wezwań do zapłaty, faktur, postanowienia i decyzje innych organów itp.).
 • Osobom i podmiotom, które nie wykażą interesu prawnego tylko faktyczny, dane mogą być udostępnione wyłącznie za zgodą osób, których te dane dotyczą.
 • Informacje niezbędne do zidentyfikowania osoby poszukiwanej: Poza imieniem i nazwiskiem należy podać inne dane np. imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL lub serię i nr dowodu osobistego.
 • Dysponując ostatnim adresem osoby poszukiwanej, wniosek o udostępnienie danych tej osoby należy skierować do właściwego organu gminy. Gmina jest podstawowym źródłem informacji o osobie, uprawnionym do potwierdzania miejsca zameldowania; dysponuje także wiedzą o nowym adresie osoby wymeldowanej.
 • Dane jednostkowe ze zbiorów meldunkowych udostępnia się na wniosek zainteresowanego podmiotu, złożony w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Przez dane jednostkowe rozumie się informacje dotyczące

 • jednej osoby lub imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem - uzyskane ze zbiorów meldunkowych.

Załączniki