Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Ogłoszono przez Paweł Łapa | wersja archiwalna

Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców

Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców

 

Komórka organizacyjna:

Referat Spraw Obywatelskich

 

Tel.

89 757 83 20

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY

1. Wypełniony wniosek o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL:

 • formularz - plik do pobrania w załączniku do karty usługi

2. Dowód uiszczenia opłaty za udostępnienie danych.

3. Wskazanie przepisu prawa materialnego, na podstawie którego wnioskodawca jest uprawniony do żądania udostępnienia danych innej osoby;  dokumenty potwierdzające interes prawny ewentualnie uwiarygodnienie interesu faktycznego w uzyskaniu danych. 

4. W przypadku działania za pośrednictwem pełnomocnika należy złożyć dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa wraz z dowodem zapłaty należnej opłaty skarbowej.

II. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Referat Spraw Obywatelskich

Urząd Miejski w Miłakowie, ul. Olsztyńska 16

Adres e-mail: ewidencja@milakowo.eu

III. OPŁATY

 1. Opłata za udostępnienie danych jednostkowych wynosi 31 zł
 2. Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa albo jego odpisu lub kopii podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł
 3. Opłatę za udostępnienie danych i pełnomocnictwo wnosi się:
 • na konto Urzędu Miejskiego w Miłakowie nr:

11 8857 1038 3001 0000 0202 0001

 • w kasie Urzędu miejskiego w Miłakowie

IV. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

 • niezwłocznie
 • w sprawach wymagających postępowania wyjaśniającego - 1 miesiąc

V TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji administracyjnej o odmowie udostępnienia danych służy odwołanie do Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

VI. PODSTAWA PRAWNA

Sposobu wniesienia żądania (wniosku) o udostępnianie danych oraz obowiązku wniesienia opłaty za udostępnienie danych z rejestru mieszkańców,  rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL:

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2016 r., poz. 722 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz. U. z 2011 r., Nr 243, poz. 1450 z późn. zm.).

Wysokości opłaty za udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL:

 • § 2 pkt 1 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2011 r. w sprawie opłat za  udostępnianie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL (Dz. U. z 2011 r., Nr 195, poz. 1153 z poźn. zm.)

Obowiązku wniesienia i wysokości opłaty skarbowej za udzielenie pełnomocnictwa:

 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.) oraz ust. IV załącznika do tej ustawy.

VII. INNE INFORMACJE (UZUPEŁNIAJĄCE)

 • Istnienie interesu prawnego mogą potwierdzić między innymi następujące dokumenty: wezwanie sądowe, wezwanie komornicze, dokumenty potwierdzające zobowiązanie osoby, której dane mają być udostępnione wobec wnioskującego o ich udostępnienie (np. kopie wyroków sądowych, umów, wezwań do zapłaty, faktur, postanowienia i decyzje innych organów itp.).
 • Osobom i podmiotom, które nie wykażą interesu prawnego tylko faktyczny, dane mogą być udostępnione wyłącznie za zgodą osób, których te dane dotyczą.
 • Informacje niezbędne do zidentyfikowania osoby poszukiwanej: Poza imieniem i nazwiskiem należy podać inne dane np. imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL lub serię i nr dowodu osobistego.
 • Dysponując ostatnim adresem osoby poszukiwanej, wniosek o udostępnienie danych tej osoby należy skierować do właściwego organu gminy. Gmina jest podstawowym źródłem informacji o osobie, uprawnionym do potwierdzania miejsca zameldowania; dysponuje także wiedzą o nowym adresie osoby wymeldowanej.
 • Dane jednostkowe ze zbiorów meldunkowych udostępnia się na wniosek zainteresowanego podmiotu, złożony w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Przez dane jednostkowe rozumie się informacje dotyczące

 • jednej osoby lub imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem - uzyskane ze zbiorów meldunkowych.