Wersja obowiązująca z dnia

Postępowanie administracyjne w sprawie o wymeldowanie osoby z pobytu stałego lub czasowego

Postępowanie administracyjne w sprawie o wymeldowanie osoby z pobytu stałego lub czasowego

 

Komórka organizacyjna:

Referat Spraw Obywatelskich

Tel.

89 757 83 20

I. WYMAGANE DOKUMENTY

1. Podanie o wymeldowanie osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego lub czasowego i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się   –  wzór podania o wymeldowanie – do pobrania w załączeniu do karty usługi

2. Kserokopia dokumentu (oryginał dokumentu do wglądu) potwierdzającego posiadanie przez wnoszącego tytułu prawnego do lokalu/budynku jednorodzinnego wskazanego w podaniu. Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być: umowa cywilno – prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu.

3. Pełnomocnictwo jeśli strona działa przez pełnomocnika.

4. Dowód dokonania zapłaty opłaty skarbowej za wydanie decyzji administracyjnej.

5. Dowód dokonania opłaty za pełnomocnictwo w przypadku gdy strona działa przez pełnomocnika.

II. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Referat Spraw Obywatelskich

Urząd Miejski w Miłakowie, ul. Olsztyńska 16

Adres e-mail: ewidencja@milakowo.eu

III. OPŁATY

1. Opłata skarbowa za wydanie decyzji administracyjnej w wysokości 10 zł  oraz

2. Opłata skarbowa za pełnomocnictwo w wys.17 zł. (W przypadku gdy pełnomocnikiem strony jest małżonek, wstępny, zstępny lub rodzeństwo - brak opłaty) wniesiona w formie:

  • gotówki w kasie Urzędu Miejskiego w Miłakowie
  • przelewu na konto Urzędu Miejskiego w Miłakowie nr: 11 8857 1038 3001 0000 0202 0001
IV. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA
  • Sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego powinny być załatwiane  nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później  niż  w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
  • Do terminów określonych powyżej nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
  • Organ załatwia sprawę przez wydanie decyzji.

V. TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie od decyzji wnosi się do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego za pośrednictwem Burmistrza Miłakowa w terminie 14 dni od dnia odbioru decyzji

VI. PODSTAWA PRAWNA

  • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2022 r., poz. 830 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca  1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2185 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236 z późn. zm.) oraz ust. 53 części I – załącznika do tej ustawy.

VII. INNE INFORMACJE (UZUPEŁNIAJĄCE)

Organ może również wszcząć z urzędu przedmiotowe postępowanie, po powzięciu informacji o fakcie opuszczenia miejsca pobytu stałego lub czasowego i nie dopełnieniu obowiązku wymeldowania się przez osobę zobowiązaną.

Załączniki