Postępowanie administracyjne w sprawie o wymeldowanie osoby z pobytu stałego lub czasowego

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Miłakowie
Ewidencja ludności - Sprawy
Wersja z dnia

Postępowanie administracyjne w sprawie o wymeldowanie osoby z pobytu stałego lub czasowego

Postępowanie administracyjne w sprawie o wymeldowanie osoby z pobytu stałego lub czasowego

 

Komórka organizacyjna:

Referat Spraw Obywatelskich

Tel.

89 757 83 20

I. WYMAGANE DOKUMENTY

1. Podanie o wymeldowanie osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego lub czasowego i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się   –  wzór podania o wymeldowanie – do pobrania w załączeniu do karty usługi

2. Kserokopia dokumentu (oryginał dokumentu do wglądu) potwierdzającego posiadanie przez wnoszącego tytułu prawnego do lokalu/budynku jednorodzinnego wskazanego w podaniu. Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być: umowa cywilno – prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu.

3. Pełnomocnictwo jeśli strona działa przez pełnomocnika.

4. Dowód dokonania zapłaty opłaty skarbowej za wydanie decyzji administracyjnej.

5. Dowód dokonania opłaty za pełnomocnictwo w przypadku gdy strona działa przez pełnomocnika.

II. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Referat Spraw Obywatelskich

Urząd Miejski w Miłakowie, ul. Olsztyńska 16

Adres e-mail: ewidencja@milakowo.eu

III. OPŁATY

1. Opłata skarbowa za wydanie decyzji administracyjnej w wysokości 10 zł  oraz

2. Opłata skarbowa za pełnomocnictwo w wys.17 zł. (W przypadku gdy pełnomocnikiem strony jest małżonek, wstępny, zstępny lub rodzeństwo - brak opłaty) wniesiona w formie:

  • gotówki w kasie Urzędu Miejskiego w Miłakowie
  • przelewu na konto Urzędu Miejskiego w Miłakowie nr: 

11 8857 1038 3001 0000 0202 0001

IV. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA
  • Sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego powinny być załatwiane  nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później  niż  w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
  • Do terminów określonych powyżej nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
  • Organ załatwia sprawę przez wydanie decyzji.

V. TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie od decyzji wnosi się do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego za pośrednictwem Burmistrza Miłakowa w terminie 14 dni od dnia odbioru decyzji

VI. PODSTAWA PRAWNA

  • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2016 r., poz. 722 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca  1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.) oraz ust. 53 części I – załącznika do tej ustawy.

VII. INNE INFORMACJE (UZUPEŁNIAJĄCE)

Organ może również wszcząć z urzędu przedmiotowe postępowanie, po powzięciu informacji o fakcie opuszczenia miejsca pobytu stałego lub czasowego i nie dopełnieniu obowiązku wymeldowania się przez osobę zobowiązaną.

Załączniki