Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Ogłoszono przez Paweł Łapa | wersja archiwalna

Postępowanie administracyjne w sprawie o wymeldowanie osoby z pobytu stałego lub czasowego

Postępowanie administracyjne w sprawie o wymeldowanie osoby z pobytu stałego lub czasowego

 

Komórka organizacyjna:

Referat Spraw Obywatelskich

Tel.

89 757 83 20

I. WYMAGANE DOKUMENTY

1. Podanie o wymeldowanie osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego lub czasowego i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się   –  wzór podania o wymeldowanie – do pobrania w załączeniu do karty usługi

2. Kserokopia dokumentu (oryginał dokumentu do wglądu) potwierdzającego posiadanie przez wnoszącego tytułu prawnego do lokalu/budynku jednorodzinnego wskazanego w podaniu. Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być: umowa cywilno – prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu.

3. Pełnomocnictwo jeśli strona działa przez pełnomocnika.

4. Dowód dokonania zapłaty opłaty skarbowej za wydanie decyzji       administracyjnej.

5. Dowód dokonania opłaty za pełnomocnictwo w przypadku gdy strona działa przez pełnomocnika.

II. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Referat Spraw Obywatelskich

Urząd Miejski w Miłakowie, ul. Olsztyńska 16

Adres e-mail: ewidencja@milakowo.eu

III. OPŁATY

1. Opłata skarbowa za wydanie decyzji administracyjnej w wysokości 10 zł  oraz

2. Opłata skarbowa za pełnomocnictwo w wys.17 zł. (W przypadku gdy pełnomocnikiem strony jest małżonek, wstępny, zstępny lub rodzeństwo - brak opłaty) wniesiona w formie:

  • gotówki w kasie Urzędu Miejskiego w Miłakowie
  • przelewu na konto Urzędu Miejskiego w Miłakowie nr: 

11 8857 1038 3001 0000 0202 0001

IV. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA
  • Sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego powinny być załatwiane  nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później  niż  w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
  • Do terminów określonych powyżej nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
  • Organ załatwia sprawę przez wydanie decyzji.

V. TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie od decyzji wnosi się do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego za pośrednictwem Burmistrza Miłakowa w terminie 14 dni od dnia odbioru decyzji

VI. PODSTAWA PRAWNA

  1. Wszczęcia postępowania o wymeldowanie - art. 35 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2010 r., nr 217, poz. 1427 ze zm.)
  2. Sposobu załatwienia sprawy - art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca  1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (DZ. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.)
  3. Obowiązku zapłaty opłaty skarbowej za wydanie decyzji i określenie jej wysokości – art. 1 pkt 1 lit „a” ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej(Dz. U. z 2014 r., poz.1628) oraz ust. 53 części I – załącznika do tej ustawy.
  4. Obowiązku zapłaty opłaty skarbowej za pełnomocnictwo - art. 1 ust.1, pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r., poz.1628) oraz ust. 1 części IV - załącznika do tej ustawy.

VII. INNE INFORMACJE (UZUPEŁNIAJĄCE)

Organ może również wszcząć z urzędu przedmiotowe postępowanie, po powzięciu informacji o fakcie opuszczenia miejsca pobytu stałego lub czasowego i nie dopełnieniu obowiązku wymeldowania się przez osobę zobowiązaną.

Załączniki: