Wersja obowiązująca z dnia

Akt małżeństwa

SPORZĄDZENIE AKTU MAŁŻEŃSTWA

Opis sprawy

Przyjęcie zapewnień o braku przeciwwskazań do zawarcia małżeństwa, ustalenie daty ślubu, bądź wydanie zaświadczeń do ślubu wyznaniowego.

Wykaz niezbędnych dokumentów i formularzy do wypełnienia

Do ślubu cywilnego oraz do ślubu wyznaniowego:

 • dowody osobiste

Gdy jedną z osób jest cudzoziemiec:

 • odpis aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego,
 • dowód ustania poprzedniego małżeństwa (dla osób rozwiedzionych lub wdowców) wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego,
 • zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa wydane przez właściwy organ w kraju cudzoziemca lub przedstawicielstwo dyplomatyczne albo postanowienie sądu rejonowego zwalniające od obowiązku przedłożenia  zaświadczenia o zdolności prawnej,

dowody tożsamości:

 • paszport: w przypadku zamieszkania w Polsce na stałe
 • karta pobytu w przypadku pobytu czasowego ważna wiza lub inny dokument uprawniający do pobytu w Polsce w przypadku możliwości wjazdu na zasadach bezwizowych.

 

Wymagane opłaty, forma i miejsce ich wnoszenia

 • 84zł –za sporządzenie aktu małżeństwa
 • 50 zł –za wydanie odpisu zupełnego aktu małżeństwa po dokonaniu transkrypcji
 • 39 zł –w przypadku konieczności uzupełnienia aktu małżeństwa
 • 39 zł  -w przypadku konieczności sprostowania aktu małżeństwa
 • 38 zł -zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo

Opłatę należy uiścić w:

 • kasie Urzędu Miejskiego w Miłakowie, ul. Olsztyńska 16
 • lub na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Miłakowie 11 8857 1038 3001 0000 0202 0001 (tytułem opłata skarbowa)

Terminy składania dokumentów

Termin dogodny dla nupturientów

Miejsce składania dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego w Miłakowie

ul. Olsztyńska 16

Wniosek (dot. transkrypcji aktu) należy wnieść osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika.

Sposób i termin załatwiania

Małżeństwo przed Kierownikiem USC może być zawarte po upływie miesiąca, od dnia, w którym osoby mające je zawrzeć, złożyły przed Kierownikiem USC pisemne zapewnienie o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, akt małżeństwa sporządza się niezwłocznie po jego zawarciu.

Wydanie zaświadczenia do ślubu wyznaniowego –niezwłocznie, nie później niż miesiąc. Zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa ważne jest sześć miesięcy od daty jego wystawienia.

W obu przypadkach wymagana jest obecność obojga przyszłych małżonków w USC.

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji administracyjnej..

Informacje dodatkowe:

Akt małżeństwa zawarty za granicą można wpisać do polskich ksiąg stanu cywilnego na podstawie:

 • oryginału aktu małżeństwa,
 • tłumaczenia oryginału dokonanego przez tłumacza przysięgłego,
 • dowodu osobistego ,

wniosek o rejestrację zdarzenia do wybranego kierownika usc może złożyć osoba, której zdarzenie dotyczy, lub jej przedstawiciel ustawowy, inna osoba, która wykaże interes prawny w rejestracji zdarzenia lub interes faktyczny w rejestracji małżeństwa.

W celu zawarcia małżeństwa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, obywatel polski może otrzymać zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo.

Dokumentami wymaganymi do jego otrzymania są:

 • podanie,
 • dowód osobisty,
 • zaświadczenie o stanie cywilnym przyszłego małżonka

Wymagana jest obecność osoby, której zaświadczenie dotyczy.

Podstawa prawna

 • Art. 1§ 1, 2, 3 art. 3 –15 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U z 2022 r. poz.2140 z poźn. zm.)
 • Art. 76 –89, 35, 37, 104, ustawy z dnia 28 listopada 2014r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2022 r. poz.1681 z późn.zm.),
 • Art. 10 Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską podpisany w Warszawie dnia 28 lipca 1993 r. (Dz. U. z 1998 r. Nr 51 poz.318),
 • Art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236 z późn. zm.)

Załączniki