Akt małżeństwa

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Miłakowie
Sprawy
Wersja z dnia

Akt małżeństwa

SPORZĄDZENIE AKTU MAŁŻEŃSTWA

Opis sprawy

Przyjęcie zapewnień o braku przeciwwskazań do zawarcia małżeństwa, ustalenie daty ślubu, bądź wydanie zaświadczeń do ślubu wyznaniowego.

Wykaz niezbędnych dokumentów i formularzy do wypełnienia

Do   ślubu  cywilnego oraz do ślubu wyznaniowego:

 • dowody osobiste

Gdy  jedną  z  osób  jest  cudzoziemiec:

 • odpis aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego,
 • dowód ustania poprzedniego małżeństwa (dla osób rozwiedzionych lub wdowców) wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego,
 • zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa wydane przez właściwy organ w kraju cudzoziemca lub przedstawicielstwo dyplomatyczne albo postanowienie sądu rejonowego zwalniające od obowiązku przedłożenia  zaświadczenia o zdolności prawnej,

dowody tożsamości:

 • Paszport: w przypadku zamieszkania w Polsce na stałe
 • Karta pobytu w przypadku pobytu czasowego ważna wiza lub inny dokument uprawniający do pobytu w Polsce w przypadku możliwości wjazdu na zasadach bezwizowych.

 

Wymagane opłaty, forma i miejsce ich wnoszenia

 • 84zł –za sporządzenie aktu małżeństwa
 • 50 zł –za wydanie odpisu zupełnego aktu małżeństwa po  dokonaniu transkrypcji
 • 39 zł –w przypadku konieczności uzupełnienia aktu małżeństwa
 • 39 zł  -w przypadku konieczności sprostowania aktu małżeństwa
 • 38 zł -zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo

Opłatę należy uiścić w:

 • kasie Urzędu Miejskiego w Miłakowie, ul. Olsztyńska 16
 • lub na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Miłakowie 11 8857 1038 3001 0000 0202 0001 (tytułem opłata skarbowa)

Terminy składania dokumentów

Termin dogodny dla nupturientów

Miejsce składania dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego w Miłakowie

ul. Olsztyńska 16

Wniosek należy wnieść osobiście lub za pośrednictwem poczty

Sposób i termin załatwiania

Małżeństwo przed Kierownikiem USC może być zawarte po upływie miesiąca, od dnia, w którym osoby mające je zawrzeć, złożyły przed Kierownikiem USC pisemne zapewnienie o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, akt małżeństwa sporządza się niezwłocznie po jego zawarciu.

Wydanie zaświadczenia do ślubu wyznaniowego –niezwłocznie, nie później niż miesiąc.  Zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa ważne jest sześć  miesięcy od daty jego wystawienia.

W obu przypadkach wymagana jest obecność obojga przyszłych małżonków w USC.

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji administracyjnej..

Informacje dodatkowe:

Akt małżeństwa zawarty za granicą można wpisać do polskich ksiąg stanu cywilnego na podstawie:

 • oryginału aktu małżeństwa,
 • tłumaczenia oryginału dokonanego przez tłumacza przysięgłego,
 • dowodu osobistego ,

wniosek o rejestrację zdarzenia do wybranego  kierownika usc może złożyć osoba, której zdarzenie dotyczy, lub jej przedstawiciel ustawowy, inna osoba, która wykaże interes prawny w rejestracji zdarzenia lub interes faktyczny w rejestracji małżeństwa

 W celu zawarcia małżeństwa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, obywatel polski może otrzymać zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo.

Dokumentami wymaganymi do jego otrzymania są:

 • Podanie,
 • dowód osobisty,
 • zaświadczenie o stanie cywilnym przyszłego małżonka

Wymagana jest obecność osoby, której zaświadczenie dotyczy.

Podstawa prawna

 • Art. 1§ 1, 2, 3 art. 3 –15 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U z 2017 r. poz.682 z poźn. zm.)
 • Art. 76 –89, 35, 37, 104, ustawy z dnia 28 listopada 2014r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz.1741 z późn.zm.),
 • Art. 10 Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską podpisany w Warszawie dnia 28 lipca 1993 r. (Dz. U. z 1998 r. Nr 51 poz.318),
 • Art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.)

Załączniki