Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Ogłoszenia o naborze

Ogłoszono przez Paweł Łapa

Stanowisko ds. budownictwa (Etatów: 1 )

Status: Postępowanie zakończone

Termin składania ofert:

Wydział: Referat Gospodarki Terenowej

Miejsce zatrudnienia: Urząd Miejski w Miłakowie, ul. Olsztyńska 16 14-310 Miłakowo

Nr ogłoszenia: 1/2019

Identyfikator: UMBUD

Informacje dodatkowe:

 1. Wymagania niezbędne:
  1. obywatelstwo polskie,
  2. wykształcenie wyższe,
  3. co najmniej trzyletni staż pracy w jednostce samorządu terytorialnego na podobnym stanowisku,
  4. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
  5. niekaralność za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  6. nieposzlakowana opinia,
  7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,
  8. znajomość zasad szeroko rozumianego prawa, a w szczególności przepisów z zakresu ustaw:
 • o samorządzie gminnym, 
 • prawo budowlane,
 • o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 • o gospodarce nieruchomościami,
 • kodeks postępowania administracyjnego,
 • o dostępie do informacji publicznej,
 • instrukcji kancelaryjnej;
 1. umiejętność obsługi urządzeń biurowych, w tym biegła znajomość obsługi komputera (Windows, MS Office, badanie ksiąg wieczystych),
 2. umiejętność przygotowania projektów uchwał i aktów prawa miejscowego,
 3. łatwość w redagowaniu pism i tekstów,
 4. prawo jazdy kat. B.
 1. Wymagania dodatkowe:
  1. umiejętność kosztorysowania,
  2. znajomość struktury urzędu, zasad działania i podziału kompetencji na poszczególnych szczeblach administracji,
  3. znajomość zasad funkcjonowania jednostek organizacyjnych Gminy Miłakowo,
  4. dobra organizacja pracy własnej, samodyscyplina,
  5. umiejętność pracy w sytuacjach stresowych, staranność, podzielność uwagi,
  6. samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność, profesjonalizm w działaniu i zdolności organizatorskie, dyspozycyjność, kreatywność,
  7. wysoka kultura osobista,
  8. umiejętność współpracy z ludźmi.
 2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  1. prowadzenie spraw z zakresu budownictwa, czyli realizowanie spraw związanych z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy, po uzyskaniu uzgodnień lub decyzji wymaganych ustawą i przepisami szczególnymi,
  2. realizowanie spraw związanych z wydawaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
  3. dokumentowanie wszystkich czynności związanych z realizacją prowadzonego zadania inwestycyjnego, nadzór nad właściwa realizacją umowy zawartej z wykonawcą,
  4. wykonywanie obowiązków członka komisji przetargowej,
  5. bieżące uczestnictwo w każdym etapie realizacji zadania inwestycyjnego,
  6. prowadzenie aktualnego rejestru przeglądów gwarancyjnych tzw. małej architektury,
  7. współpraca z rejonami wojewódzkimi i powiatowymi oraz KOWR w zakresie powierzonych obowiązków,
  8. przygotowywanie projektów uchwał z zakresu wykonywanych obowiązków.
 3. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
  1. Umowa o pracę: na czas nieokreślony;
  2. Wymiar czasu pracy: pełny etat;
  3. Miejsce pracy: praca w biurze przy komputerze ponad 4 godziny dziennie oraz na terenie Gminy Miłakowo. Nie występują szkodliwe warunki pracy. Pomieszczenie biurowe usytuowane jest na II piętrze budynku Urzędu Miejskiego, docelowo znajdować się będzie na parterze;
  4. Stanowisko pracy: jednoosobowe w Referacie Gospodarki Terenowej;
  5. Rozpoczęcie pracy: 02.09.2019 r.
 4. Informacja, czy w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%1;

Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Miłakowie w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia, tj. w miesiącu czerwcu 2019 r. był niższy niż 6%.

 1. Wymagane dokumenty:
  1. list motywacyjny,
  2. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
  3. oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się  o zatrudnienie,
  4. kserokopia świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
  5. kserokopia dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzających  wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.
  6. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz zdolności do czynności prawnych,
  7. oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  8. oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych  z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronności lub interesowności oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy,
  9. oświadczenie kandydata o braku przeciwskazań zdrowotnych do pracy na danym stanowisku,
  10. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie  z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.)

Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.  o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2008, Nr 223, poz.1458 z późn. zm.).

 1. Termin i miejsce składania dokumentów:

Urząd Miejski w Miłakowie, ul. Olsztyńska 16, 14-310 Miłakowo do dnia 26 lipca 2019 r. (piątek) do godz. 12.00.

Dokumenty aplikacyjne należy dostarczyć w zaklejonych kopertach z dopiskiem: 

„Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. budownictwa w Urzędzie Miejskim w Miłakowie.”

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrzone.

Otwarcie ofert nastąpi 26 lipca 2019 r. o godz. 12.15 w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Miłakowie (II piętro, pok. nr 21). Rozmowa kwalifikacyjna kandydatów spełniających wymogi formalne odbędzie się o godz. 12.30.

Z regulaminem naboru można się zapoznać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Miłakowie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miłakowo w zakładce Regulaminy.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 89-757-83-31

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego – ul. Olsztyńska 16, 14-310 Miłakowo.


 

Załączniki: