Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Gospodarka nieruchomościami, budownictwo - Przetargi

Ogłoszono przez Paweł Łapa | wersja archiwalna

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr działki 22/11 o powierzchni 55,00 m2, położonej przy ul. Dworcowej w Miłakowie

BURMISTRZ   MIŁAKOWA

ogłasza

 

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr działki 22/11 o powierzchni 55,00 m2, położonej przy ul. Dworcowej w Miłakowie.

Działka nr 22/11 zlokalizowana jest w peryferyjnej części miasta Miłakowa w otoczeniu nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami przemysłowo – usługowymi oraz mieszkalnymi.

Dla działki nr 22/11 brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego, a Gmina Miłakowo nie przystąpiła do jego opracowania. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Miłakowo, uchwalonym uchwałą nr XLVII/309/2018 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 18 października 2018 r. działka oznaczona jest symbolem MJ – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr EL2O/00013538/4.

 

Cena wywoławcza                                             1 500,00 zł

Wadium                                                                300,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu  10.02.2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miłakowie, ul. Olsztyńska 16, pokój nr 21,  godz. 9:00.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług sprzedaż jest zwolniona z podatku vat. Cena nieruchomości ustalona w drodze przetargu powiększona zostanie o koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży w kwocie 430,50 zł.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości podanej wyżej w kasie Urzędu Miejskiego w Miłakowie lub na konto w WBS O/Miłakowo nr konta 27 8857 1038 3001 0000 0202 0004 do dnia  05.02.2020 r. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do zapoznania się z przedmiotem przetargu, Geodezyjne okazanie granic przez uprawnionego geodetę może nastąpić na wniosek nabywcy za dodatkowa opłatą.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy notarialnej, wadium przepada na rzecz sprzedającego. Pozostałym uczestnikom, wadium zwraca się po zakończeniu przetargu.

W przypadku wspólności ustawowej wadium na przetarg należy wnieść przez oboje małżonków, ponadto wymagana jest obecność obojga małżonków na przetargu.

            Cena sprzedaży nieruchomości nie podlega rozłożeniu na raty i płatna jest w pełnej wysokości przed zawarciem notarialnej umowy sprzedaży.

Bliższych informacji dotyczących w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miejskim w  Miłakowie, pok. nr 25 lub pod nr telefonu 89 757 83 45 lub 89 757 83 35.

Niniejsze ogłoszenie dostępne jest również na stronie internetowej  http://bip.milakowo.eu.