Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Gospodarka nieruchomościami, budownictwo - Przetargi

Ogłoszono przez Paweł Łapa | wersja archiwalna

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 o powierzchni użytkowej 38,39 m2, położonego w budynku mieszkalnym nr 5 w miejscowości Ponary, obręb Roje, gmina Miłakowo

O G Ł O S Z E N I E

BURMISTRZ   MIŁAKOWA

o g ł a s z a

 

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 o powierzchni użytkowej 38,39 m2, położonego w budynku mieszkalnym nr 5 w miejscowości Ponary, obręb Roje, gmina Miłakowo.  Lokal mieszkalny składa się  z 1 pokoju, kuchni, łazienki, wc i pomieszczenia gospodarczego.

Lokal wymaga przeprowadzenia gruntownego remontu kapitalnego.

Sprzedaż lokalu nastąpi wraz z udziałem wynoszącym 1/4 w działce gruntu oznaczonej nr 126/26 o powierzchni 614 m2 oraz udziałem wynoszącym 1/4 w częściach wspólnych budynku mieszkalnego.

Nieruchomość posiada uregulowany stan prawny, opisany w księdze wieczystej nr EL2O/00014742/4.

 

     Cena wywoławcza wynosi                               19 999,00 zł

     Wadium                                                              2 000,00 zł   

 

Przetarg odbędzie się w dniu  27.05.2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w  Miłakowie, ul. Olsztyńska 16, pokój nr 21,  godz. 9:00

Z uwagi na fakt, iż budynek, w którym znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny ma powyżej 5 lat, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług jego sprzedaż jest zwolniona z podatku, ponieważ stanowi dostawę towarów używanych.

Cena nieruchomości ustalona w drodze przetargu powiększona zostanie o koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży w kwocie 553,50 zł.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości podanej wyżej w kasie Urzędu Miejskiego w Miłakowie lub na konto w WBS O/Miłakowo  nr konta 27 8857 1038 3001 0000 0202 0004 do dnia 23.05.2019 r. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do zapoznania się z przedmiotem przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy notarialnej, wadium przepada na rzecz sprzedającego. Pozostałym uczestnikom, wadium zwraca się po zakończeniu przetargu.

W przypadku wspólności ustawowej wadium na przetarg należy wnieść przez oboje małżonków, ponadto wymagana jest obecność obojga małżonków na przetargu.

            Cena sprzedaży nieruchomości nie podlega rozłożeniu na raty i płatna jest w pełnej wysokości przed zawarciem notarialnej umowy sprzedaży.

Bliższych informacji dotyczących w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miejskim w  Miłakowie, pok. nr 25 lub pod nr telefonu (089) 757 83 45 lub (089) 757 83 35.

Niniejsze ogłoszenie dostępne jest również na stronie internetowej  http://bip.milakowo.eu.

 

Burmistrz

/-/ Krzysztof Szulborski