Wersja obowiązująca z dnia

Obwieszczenie dot. wszczęcia postęp. w sprawie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4 kV na dz. nr 595-10 i 595-86 w ob. m. Miłakowo

Załączniki