Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Porządki Obrad

Ogłoszono przez Paweł Łapa | wersja archiwalna

Porządek Obrad XXIX sesji zwyczajnej w dniu 25.02.2021

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.), § 29 Statutu Gminy Miłakowo zwołuję

XXIX sesję zwyczajną Rady Miejskiej, która odbędzie się 25 lutego 2021 r. (czwartek) w Sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Miłakowie, ul. Olsztyńska 16a, 14-310 Miłakowo.

Rozpoczęcie obrad o godz. 1000.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady Miejskiej, stwierdzenie prawomocności obrad;
 2. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady Miejskiej;
 3. Informacja Burmistrza z prac między sesjami;
 4. Zapytania, wolne wnioski;
 5. Sprawozdania z działalności komisji stałych; Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz Rewizyjnej Rady Miejskiej w Miłakowie za rok 2020;
 6. Przedstawienie planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Miłakowie na 2021 r.
 7. Przedstawienie planu pracy Rady Miejskiej w Miłakowie na 2021 r.
 8. Informacja z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2020;
 9. Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego za rok 2020;
 10. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. sprzedaż mienia komunalnego;
  2. sprzedaż mienia komunalnego;
  3. sprzedaż mienia komunalnego;
  4. sprzedaż mienia komunalnego;
  5. zamiany nieruchomości;
  6. udzielenia bonifikaty od ceny nabycia nieruchomości;
  7. udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;
  8. przejęcia nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa - Zasób Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie;
  9. przejęcia nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa - Zasób Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie;
  10. rocznego programu współpracy Gminy Miłakowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.
  11. udzielenie pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego;
  12. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miłakowo na lata 2021 – 2035;
  13. zmian w budżecie gminy Miłakowo na 2021 rok.
 11. Interpelacje radnych.
 12. Zamknięcie obrad.

Załączniki: