Wersja obowiązująca z dnia

Stawki podatkowe na 2021 rok

 1. Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne i prawne:
 2. Podatek rolny – osoby fizyczne i prawne:
  • dla gruntów gospodarstwa rolnego : równowartość pieniężna 2,5 kwintala żyta – od 1 ha przeliczeniowego gruntów – stawka podatku wynosi 146,38 zł
  • dla pozostałych gruntów podlegających podatkowi rolnemu: równowartość 5 kwintali żyta – od 1 ha gruntów – stawka podatku wynosi 292,75 zł
  • obliczone według średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2021, która wynosi 58,55 zł za 1 dt. ( zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z 20 października 2020 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2021).
 3. Podatek leśny – osoby fizyczne i prawne :
  • od 1 ha – równowartość pieniężna 0,220 m3 – stawka podatku wynosi 43,3048 zł
  • od lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka wskazana powyżej ulega obniżeniu o 50% i wynosi 21,6524 zł od 1 ha.
  • obliczone według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku 2020 r., która wynosi 196,84 zł za 1 m3 ( zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 20 października 2020 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 202020 r.).
 4. Opłata targowa – osoby fizyczne i prawne
  • Stawka dzienna opłaty targowej wynosi 19 zł -  zgodnie z uchwałą Nr XXIV/159/2016 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie opłaty targowej.
 5. Podatek od środków transportowych- osoby fizyczne i prawne:

Urząd Miejski w Miłakowie informuje, że w 2021 roku decyzje podatkowe w podatku od nieruchomości, podatku rolnym lub podatku leśnym, zamiast odręcznego podpisu będą zawierały skan pieczątki imiennej wraz ze stanowiskiem  osoby upoważnionej do jej wydania.

Rozwiązanie takie dopuszcza obowiązujący przepis art. 210 §1a. Ordynacji podatkowej w brzmieniu:

Decyzja w sprawie ustalenia zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości, podatku rolnym lub podatku leśnym, w tym w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, sporządzona z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, może zamiast podpisu własnoręcznego osoby upoważnionej do jej wydania, zawierać podpis mechanicznie odtwarzany tej osoby lub nadruk imienia i nazwiska wraz ze stanowiskiem służbowym osoby upoważnionej do jej wydania.

 

Decyzje podatkowe opatrzone powyżej opisanym podpisem maja taki sam walor ważności, jak decyzje podpisywane dotychczas odręcznie i posiadają wszystkie wymagane prawem elementy.