Wersja obowiązująca z dnia

Powszechny Spis Rolny 2020 - nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie: https://rolny.spis.gov.pl/

 

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 31 lipca 2019 roku o powszechnym spisie rolnym w 2020 roku. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1728) podaje się do publicznej wiadomości informację o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do spisu rolnego na terenie Gminy Miłakowo. Powszechny spis rolny odbędzie się w dniach od 1 września 2020 r. do 30 listopada 2020 r.

 

Kandydat na rachmistrza terenowego powinien spełniać następujące warunki:

 • być pełnoletnim;
 • zamieszkiwać na terenie Gminy Miłakowo;
 • posiadać co najmniej średnie wykształcenie;
 • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie;
 • nie być skazanym za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.


Informacje ważne dla osób składających oferty:

 • Kandydat na rachmistrza spisowego musi przejść szkolenie, zakończone egzaminem testowym, którego ukończenie z wynikiem pozytywnym (co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi) będzie warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości kwalifikacji na rachmistrza terenowego. Jeśli wszyscy kandydaci uzyskają pozytywny wynik z egzaminu, umowa jest podpisywana z kandydatami, którzy uzyskali najlepszy wynik, a pozostali wpisywani są na listę  rachmistrzów rezerwowych.
 • Rachmistrza terenowego powołuje zastępca właściwego Wojewódzkiego Komisarza Spisowego, spośród osób, które uzyskały najwyższą liczbę punków z egzaminu testowego, kierując się kolejnością na liście kandydatów na rachmistrzów terenowych.
 • Rachmistrz terenowy wykonuje czynności w ramach prac spisowych na podstawie umowy zlecenia zawartej z dyrektorem urzędu statystycznego.
 • Wynagrodzenie rachmistrza  terenowego ustala się jako iloczyn stawki:

- 37 zł brutto i liczby zakończonych w pełni bezpośrednich wywiadów z użytkownikami gospodarstw    rolnych w ramach PSR 2020;

- 20 zł brutto i liczby zakończonych w pełni wywiadów telefonicznych z użytkownikami gospodarstw rolnych w ramach PSR 2020.
 

Do głównych zadań rachmistrza terenowego należeć będzie:

 • Przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych w zależności od aktualnej sytuacji związanej z epidemią COVID-19;
 • Zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań, opracowanym przez CBS;
 • Przejęcie części zadań innych rachmistrzów terenowych, w sytuacji awaryjnej, np. gdy zmniejszona zostanie liczba rachmistrzów w gminie lub termin spisu  będzie zagrożony.

Oferta kandydata na rachmistrza spisowego powinna zawierać:

 • Zgłoszenie kandydata na rachmistrza spisowego, zawierające imię i nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, spełnienie warunku dotyczącego wykształcenia (załącznik 1).
 • Kserokopię dokumentu potwierdzającego ukończenie co najmniej szkoły średniej.
 • Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (w tym przestępstwo skarbowe). Oświadczenie o spełnieniu tego wymogu musi zawierać klauzulę o treści „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”  (załącznik 2)
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (załącznik 3).

Składanie ofert:

 • Oferty należy składać w formie pisemnej osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie  do 8 lipca 2020 r. w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Miłakowie, ul. Olsztyńska 16,  14-310 Miłakowo.  w  kopertach z napisem „Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych”.
 • Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wskazanym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane. Za datę doręczenia uważa się datę otrzymanie dokumentów przez Urząd (datę wpływu).
 • Więcej informacji na temat spisu można uzyskać na stronie internetowej spisrolny.gov.pl oraz w Gminnym Biurze Spisowym -  tel. (89) 7578345.

Załączniki