Powszechny Spis Rolny 2020 - nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Miłakowie
Spisy - Powszechny Spis Rolny 2020
Wersja z dnia

Powszechny Spis Rolny 2020 - nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie: https://rolny.spis.gov.pl/

 

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 31 lipca 2019 roku o powszechnym spisie rolnym w 2020 roku. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1728) podaje się do publicznej wiadomości informację o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do spisu rolnego na terenie Gminy Miłakowo. Powszechny spis rolny odbędzie się w dniach od 1 września 2020 r. do 30 listopada 2020 r.

 

Kandydat na rachmistrza terenowego powinien spełniać następujące warunki:

 • być pełnoletnim;
 • zamieszkiwać na terenie Gminy Miłakowo;
 • posiadać co najmniej średnie wykształcenie;
 • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie;
 • nie być skazanym za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.


Informacje ważne dla osób składających oferty:

 • Kandydat na rachmistrza spisowego musi przejść szkolenie, zakończone egzaminem testowym, którego ukończenie z wynikiem pozytywnym (co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi) będzie warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości kwalifikacji na rachmistrza terenowego. Jeśli wszyscy kandydaci uzyskają pozytywny wynik z egzaminu, umowa jest podpisywana z kandydatami, którzy uzyskali najlepszy wynik, a pozostali wpisywani są na listę  rachmistrzów rezerwowych.
 • Rachmistrza terenowego powołuje zastępca właściwego Wojewódzkiego Komisarza Spisowego, spośród osób, które uzyskały najwyższą liczbę punków z egzaminu testowego, kierując się kolejnością na liście kandydatów na rachmistrzów terenowych.
 • Rachmistrz terenowy wykonuje czynności w ramach prac spisowych na podstawie umowy zlecenia zawartej z dyrektorem urzędu statystycznego.
 • Wynagrodzenie rachmistrza  terenowego ustala się jako iloczyn stawki:

- 37 zł brutto i liczby zakończonych w pełni bezpośrednich wywiadów z użytkownikami gospodarstw    rolnych w ramach PSR 2020;

- 20 zł brutto i liczby zakończonych w pełni wywiadów telefonicznych z użytkownikami gospodarstw rolnych w ramach PSR 2020.
 

Do głównych zadań rachmistrza terenowego należeć będzie:

 • Przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych w zależności od aktualnej sytuacji związanej z epidemią COVID-19;
 • Zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań, opracowanym przez CBS;
 • Przejęcie części zadań innych rachmistrzów terenowych, w sytuacji awaryjnej, np. gdy zmniejszona zostanie liczba rachmistrzów w gminie lub termin spisu  będzie zagrożony.

Oferta kandydata na rachmistrza spisowego powinna zawierać:

 • Zgłoszenie kandydata na rachmistrza spisowego, zawierające imię i nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, spełnienie warunku dotyczącego wykształcenia (załącznik 1).
 • Kserokopię dokumentu potwierdzającego ukończenie co najmniej szkoły średniej.
 • Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (w tym przestępstwo skarbowe). Oświadczenie o spełnieniu tego wymogu musi zawierać klauzulę o treści „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”  (załącznik 2)
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (załącznik 3).

Składanie ofert:

 • Oferty należy składać w formie pisemnej osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie  do 8 lipca 2020 r. w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Miłakowie, ul. Olsztyńska 16,  14-310 Miłakowo.  w  kopertach z napisem „Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych”.
 • Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wskazanym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane. Za datę doręczenia uważa się datę otrzymanie dokumentów przez Urząd (datę wpływu).
 • Więcej informacji na temat spisu można uzyskać na stronie internetowej spisrolny.gov.pl oraz w Gminnym Biurze Spisowym -  tel. (89) 7578345.

Załączniki