Wersja obowiązująca z dnia

Ogłoszenie Burmistrza Miłakowa o naborze formularzy stanowiących załączniki do wniosku o udzielenie dotacji na: Usuwanie folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Miłakowo w latach 2019 – 2020”

Burmistrz Miłakowa informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków w ramach programu priorytetowego: „Usuwanie folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Celem programu jest rozwój systemów zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwa.

Program przewiduje dofinansowanie w formie dotacji do 100% kosztów kwalifikowanych finansowanych ze środków NFOŚiGW, z zastrzeżeniem, że kwalifikowane są wyłącznie koszty transportu z miejsc wskazanych do zbierania odpadów pochodzących od rolników oraz odzysku lub unieszkodliwienie odpadów.

Beneficjentami programu są jednostki samorządu terytorialnego, a ostatecznymi odbiorcami korzyści będą posiadacze odpadów z folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej tj.:

• Folii rolniczych,

• Siatki i sznurka do owijania balotów,

• Opakowań po nawozach,

• Opakowań typu Big Bag.

W ramach realizacji przedsięwzięcia nie są kwalifikowane koszty zbierania odpadów od rolników. Rolnicy we własnym zakresie zobowiązani będą dostarczyć odpady do miejsca wskazanego przez Gminę Miłakowo.

W związku z powyższym mieszkańcy (rolnicy) zainteresowani usunięciem w/w odpadów powinni złożyć formularz stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miłakowie, przy ul. Olsztyńska 16, 14-310 Miłakowo, w terminie do 29.11.2019r. do godz. 13:00, pok. Nr 15, listownie lub osobiście (decyduje data wpływu do Urzędu). Wnioski złożone po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane. Na podstawie złożonych formularzy sporządzona zostanie inwentaryzacja, która stanowi wymagany załącznik do wniosku o udzielenie dotacji w ramach w/w programu.

Zadania zgłoszone do dofinansowania w latach 2019 - 2020 będą realizowane pod warunkiem otrzymania przez Gminę Miłakowo dotacji z NFOŚiGW w Warszawie.

Druki formularzy dostępne są w siedzibie Urzędu w pok. Nr 25 oraz na stronie internetowej http://bip.milakowo.eu/, w zakładce Ochrona środowiska.

Wszelkie informacji dotyczące realizacji zadania można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miłakowie, pok. Nr 25, tel. kont. (89) 7578345.

Załączniki