Wersja obowiązująca z dnia

Zaświadczenia - odpis przetworzonych danych z rejestru mieszkańców

Zaświadczenia - odpis przetworzonych danych z rejestru mieszkańców

oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców

 

Komórka organizacyjna:

Referat Ewidencji Ludności

Tel.

89 757 83 20      

I. WYMAGANE DOKUMENTY

1. Wypełniony i podpisany wniosek o wydanie zaświadczenia – wzór wniosku do pobrania w załączniku do karty usług

2. Załączniki do wniosku:

  • dowód osobisty lub paszport,
  • dowód zapłaty opłaty skarbowej.

II. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Referat Spraw Obywatelskich

Urząd Miejski w Miłakowie, ul. Olsztyńska 16

Adres e-mail: ewidencja@milakowo.eu

III. OPŁATY

17 zł za zaświadczenie - odpis przetworzonych danych. Nie podlega opłacie skarbowej wydanie zaświadczenia w sprawach wymienionych w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236 z późn. zm.).

Opłata skarbowa wniesiona w formie:

  • gotówki w kasie Urzędu Miejskiego w Miłakowie
  • przelewu na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Miłakowie nr: 11 8857 1038 3001 0000 0202 0001

IV. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

Niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni.

V. TRYB ODWOŁAWCZY

Na postanowienie odmawiając wydania zaświadczenia służy stronie prawo wniesienia zażalenia do Wojewody warmińsko-Mazurskiego w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

VI. PODSTAWA PRAWNA

Żądania wydania zaświadczenia-odpisu przetworzonych danych:

  • Ustawa z dnia 24 września  2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2022 r., poz. 830 z późn. zm.)

Obowiązku zapłaty opłaty skarbowej:

  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236 z późn. zm.) oraz część II pkt 21 załącznika do tej ustawy.

Odmowy wydania zaświadczenia:

  • art. 219 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r.,  poz. 2185, z późn. zm.)

VII. INNE INFORMACJE (UZUPEŁNIAJĄCE)

Z wnioskiem o wydanie zaświadczenia może wystąpić wyłącznie osoba, której dane dotyczą.

Załączniki