Wersja nieobowiązująca z dnia

Zastępca Burmistrza

Krzysztof Żarnoch

Zastępca Burmistrza


Zastępca Burmistrza nadzoruje w imieniu Burmistrza określone sprawy Gminy, w zakresie:

  1. Koordynacji polityki oświatowej;
  2. Profilaktyki uzależnień;
  3. Nadzoru nad funkcjonowaniem systemu pomocy społecznej;
  4. Pełnienia nadzoru nad realizacją zadań z zakresu gospodarki komunalnej, gospodarki odpadami, ochrony środowiska;
  5. Współdziałania przy opracowywaniu planów i prognoz dotyczących rozwoju Gminy;
  6. Współdziałania z innymi członkami Kierownictwa Urzędu oraz osobami kierującymi jednostkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie powierzonych spraw.

Zastępca Burmistrza wykonuje inne zadania przewidziane przepisami prawa oraz zadania wynikające z poleceń lub upoważnień udzielonych przez Burmistrza.

Zastępca Burmistrza reprezentuje Gminę w czasie uroczystości i spotkań oficjalnych w zakresie uzgodnionym z Burmistrzem.

Zastępca Burmistrza zobowiązany jest do przestrzegania tajemnicy służbowej określonej w odrębnych przepisach prawa.

Zastępca Burmistrza podejmuje czynności kierownika Urzędu pod nieobecność Burmistrza lub wynikającej z innych przyczyn niemożności czasowego pełnienia obowiązków przez Burmistrza.

Wersja nieobowiązująca

Strona może zawierać nieaktualną treść i załączniki. Możesz pozostać na tej stronie lub przejść na wersję z obowiązującą zawartością.