Wersja obowiązująca z dnia

Zameldowanie na pobyt stały

Zameldowanie na pobyt stały

 

Komórka organizacyjna:

Referat Spraw Obywatelskich

Tel.:

89 757 83 20     

I. WYMAGANE DOKUMENTY

1. Wypełniony i podpisany przez osobę meldującą się formularz meldunkowy „zgłoszenie pobytu stałego”, na formularzu tym fakt pobytu osoby pod oznaczonym adresem potwierdza swoim CZYTELNYM podpisem właściciel/najemca lokalu. Wzór formularza – do pobrania w załączniku do karty usługi.

2. Dowód osobisty lub paszport osoby meldującej się.

3. Do wglądu tytuł prawny do lokalu (umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu). OKAZAĆ NALEŻY ORYGINAŁ DOKUMENTU

4. Obowiązku meldunkowego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym na piśmie lub zgłoszonym do protokołu, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu. Wzór pełnomocnictwa do pobrania poniżej.

II. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Referat Spraw Obywatelskich

Urząd Miejski w Miłakowie, ul. Olsztyńska 16                       

Adres e-mail: ewidencja@milakowo.eu

III. OPŁATY

W przypadku pełnomocnictwa - brak opłaty.

IV. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

1. Niezwłocznie – ZAMELDOWANIA NALEŻY DOKONAĆ OSOBIŚCIE LUB PRZEZ PEŁNOMOCNIKA. Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

2. Organ dokonujący zameldowania na pobyt stały wydaje z urzędu osobie zaświadczenie ważne do chwili zmiany miejsca zameldowania.  

V. TRYB ODWOŁAWCZY

Brak

VI. PODSTAWA PRAWNA

1. Sposobu wykonania obowiązku meldunkowego

  • Ustawa z dnia 24 września  2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2022 r., poz. 830 z póżn. zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2020 r. poz. 930 z późn. zm.).

2. Udzielenia pełnomocnictwa:

  • art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2022 r., poz. 830 z póżn. zm.);
  • art. 33 § 2 ustawy z dnia ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2185 z póżn. zm.).

Załączniki