Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Ogłoszono przez Paweł Łapa | wersja archiwalna

Zameldowanie na pobyt stały

Zameldowanie na pobyt stały

Komórka organizacyjna:

Referat Spraw Obywatelskich

Tel.:

89 757 83 20     

I. WYMAGANE DOKUMENTY

1. Wypełniony i podpisany przez osobę meldującą się formularz meldunkowy „zgłoszenie pobytu stałego”, na formularzu tym fakt pobytu osoby pod oznaczonym adresem potwierdza swoim CZYTELNYM podpisem właściciel/najemca lokalu. Wzór formularza – do pobrania w załączniku do karty usługi.

2. Dowód osobisty lub paszport osoby meldującej się.

3. Do wglądu tytuł prawny do lokalu (umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu). OKAZAĆ NALEŻY ORYGINAŁ DOKUMENTU

4. Pełnomocnictwo – (jeżeli został ustanowiony pełnomocnik) udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu. Wzór pełnomocnictwa – do pobrania w załączniku do karty usług.

II. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Referat Spraw Obywatelskich

Urząd Miejski w Miłakowie, ul. Olsztyńska 16                       

Adres e-mail: ewidencja@milakowo.eu

III. OPŁATY

17 zł za udzielenie pełnomocnictwa.

Opłata skarbowa wniesiona w formie:

  • gotówki w kasie Urzędu Miejskiego w Miłakowie
  • przelewu na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Miłakowie nr:

11 8857 1038 3001 0000 0202 0001

IV. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

1. Niezwłocznie – ZAMELDOWANIA NALEŻY DOKONAĆ OSOBIŚCIE LUB PRZEZ PEŁNOMOCNIKA. Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną w miejscu ich wspólnego pobytu.

2. Organ dokonujący zameldowania na pobyt stały wydaje z urzędu osobie zaświadczenie ważne do chwili zmiany miejsca zameldowania.  

V. TRYB ODWOŁAWCZY

Brak

VI. PODSTAWA PRAWNA

1. Sposobu wykonania obowiązku meldunkowego

  • Ustawa z dnia 24 września  2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2010 r. Nr 217, poz. 1427 ze zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U.  z 2011 r. poz. 1306 ze zm.)

2. Udzielenia pełnomocnictwa:

  • art. 33 § 2 ustawy z dnia ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r.,  poz. 267, ze zm.)

3. Obowiązku zapłaty i wysokości opłaty skarbowej za udzielenie pełnomocnictwa

  • art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1628) oraz ust. IV załącznika do tej ustawy.