Wersja obowiązująca z dnia

Stawki podatkowe na 2018 rok

 1. Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne i prawne:
 2. Podatek rolny – osoby fizyczne i prawne:
  • dla gruntów gospodarstwa rolnego : równowartość pieniężna 2,5 kwintala żyta – od 1 ha przeliczeniowego gruntów – stawka podatku wynosi 131,2250 zł
  • dla pozostałych gruntów podlegających podatkowi rolnemu: równowartość 5 kwintali żyta – od 1 ha gruntów – stawka podatku wynosi 262,4500 zł
  • obliczone według średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2018, która wynosi 52,49 zł za 1 dt. ( zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z 18 października 2017 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2018).
 3. Podatek leśny – osoby fizyczne i prawne :
  • od 1 ha – równowartość pieniężna 0,220 m3 – stawka podatku wynosi 43,3532 zł
  • od lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka wskazana powyżej ulega obniżeniu o 50% i wynosi 21,6766 zł od 1 ha.
  • obliczone według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku 2017 r., która wynosi 197,06 zł za 1 m 3 ( zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 20 października 2017 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r.).
 4. Opłata targowa – osoby fizyczne i prawne
  • Stawka dzienna opłaty targowej wynosi 19 zł -  zgodnie z uchwałą Nr XXIV/159/2016 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie opłaty targowej.
 5. Podatek od środków transportowych- osoby fizyczne i prawne: