Wersja obowiązująca z dnia

Sprostowanie oczywistego błędu w akcie stanu cywilnego

SPROSTOWANIE OCZYWISTEGO BŁĘDU PISARSKIEGO W AKCIE STANU CYWILNEGO

Opis sprawy

W akcie stanu cywilnego można sprostować oczywisty błąd pisarski. Wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego składa się do kierownika USC, który sporządził akt stanu cywilnego.

Wykaz niezbędnych dokumentów i formularzy do wypełnienia

  • Wniosek
  • Dowód osobisty

Wymagane opłaty, forma i miejsce ich wnoszenia

  • 39 zł - opłata skarbowa za wydanie odpisu zupełnego po sprostowaniu aktu stanu cywilnego,

Opłatę należy uiścić w:

  • kasie Urzędu Miejskiego w Miłakowie, ul. Olsztyńska 16
  • lub na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Miłakowie, 11 8857 1038 3001 0000 0202 0001

Terminy składania dokumentów

Wniosek można złożyć w dogodnym, odpowiednim dla Klienta terminie.

Miejsce składania dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego w Miłakowie

ul. Olsztyńska 16

Wniosek należy wnieść osobiście lub za pośrednictwem poczty

Sposób i termin załatwiania

Czynność materialno-techniczna. Niezwłocznie. W przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie dłużej niż miesiąc.

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji administracyjnej.

Podstawa prawna

  • Art. 35 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz .U. z 2022 r. poz.1681 z poźn.zm.)
  • Art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236 z późn. zm.)

Załączniki