Wersja obowiązująca z dnia

Stawki podatkowe na 2024 rok

Stawki podatkowe  na 2024 rok

  1. Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne i prawne:

Uchwała Nr LXI/402/2023 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 26 października 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr XXXVI/233/2021 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

 

  1. Podatek rolny – osoby fizyczne i prawne:

- dla gruntów gospodarstwa rolnego: równowartość pieniężna 2,5 kwintala żyta – od 1 ha przeliczeniowego gruntów – stawka podatku wynosi   224,08 zł

- dla pozostałych gruntów podlegających podatkowi rolnemu: równowartość 5 kwintali żyta – od 1 ha gruntów – stawka podatku wynosi  448,15  zł

- obliczone według średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2024,  która wyniosła 89,63 zł za 1  dt. (zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z 19 października 2023 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2024, M.P. z 2023 poz.1129 ).

3. Podatek leśny – osoby fizyczne i prawne :

- od 1 ha – równowartość pieniężna 0,220 m³ – stawka podatku wynosi 72,0346 zł

- od lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka wskazana powyżej ulega obniżeniu o 50% i wynosi 36,0173 zł od 1 ha.

- obliczone według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku 2023 r., która wynosi 327,43 zł za 1 m³ (zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 20 października 2023 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r.,  M.P  z 2023 poz.1130 ).

             4. Opłata targowa – osoby fizyczne i prawne

Stawka dzienna opłaty targowej wynosi 19 zł -  zgodnie z uchwałą Nr XXIV/159/2016 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie opłaty targowej.

5. Podatek od środków transportowych- osoby fizyczne i prawne:

Uchwała Nr LXII/407/2023 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.