Wersja obowiązująca z dnia

Ogłoszenie o wyłożeniu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Miasta i Gminy Miłakowo wraz z prognozą oddziaływania

Załączniki