Wersja obowiązująca z dnia

Sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

Jednostka prowadząca
Urząd Miejski w Miłakowie

Wymagane dokumenty
1.Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.

2. Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania.

3. Kopia aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności (jeżeli dotyczy).

Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Miejski w Miłakowie
ul. Olsztyńska 16
14-310 Miłakowo
pok. nr 12

tel. 89 757 83 20
email: usc@milakowo.eu

Opłaty
Czynności związane ze sporządzeniem aktu pełnomocnictwa do głosowania są wolne od opłat. Pełnomocnik nie może pobierać od udzielającego pełnomocnictwa do głosowania żadnych opłat za głosowanie w jego imieniu w wyborach.

Zakazane jest udzielanie pełnomocnictwa do głosowania w zamian za jakąkolwiek korzyść majątkową lub osobistą.

Termin

Najpóźniej w 9 dniu przed dniem wyborów.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 z późń. zm.).


Inne informacje

W wyborach głosować przez pełnomocnika mogą:

- wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

- wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat.

Pełnomocnikiem może być osoba posiadająca prawo wybierania!

Pełnomocnictwo można przyjąć tylko od jednej osoby.

Pełnomocnictwo można przyjąć od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babka, itd.), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka, itd.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.

Pełnomocnikiem nie może być:

- osoba wchodząca w skład obwodowej komisji wyborczej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania,

- mężowie zaufania,

- obserwatorzy społeczni,

- kandydaci w danych wyborach.

Akt pełnomocnictwa do głosowania sporządza się na wniosek wyborcy wniesiony do burmistrza, w której wyborca jest ujęty w CRW w stałym obwodzie głosowania właściwym dla adresu zameldowania na pobyt stały lub adresu stałego zamieszkania, najpóźniej w 9 dniu przed dniem wyborów.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa może być złożony:

  1. ustnie,
  2. na piśmie utrwalonym w postaci:
  • papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem,
  • elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, po uwierzytelnieniu tej osoby w sposób określony w art. 20a ust. 1ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Akt pełnomocnictwa sporządzany jest przez upoważnionego przez Burmistrza Miłakowa urzędnika do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w miejscu zamieszkania wyborcy udzielającego pełnomocnictwa do głosowania lub w innym miejscu na terenie gminy Miłakowo – poza miejscem zamieszkania wyborcy udzielającego pełnomocnictwa do głosowania – jeżeli wyborca zwróci się o to we wniosku.

Wyborca ma prawo cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa.

Cofnięcie pełnomocnictwa następuje przez złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów stosownego oświadczenia w Urzędzie Miejskim w Miłakowie lub doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej w obwodzie w dniu głosowania.

Wyborca, który udzielił pełnomocnictwa może głosować osobiście w lokalu wyborczym, jeżeli wcześniej nie oddał głosu pełnomocnik. Głosowanie osobiste przez wyborcę powoduje wygaśnięcie pełnomocnictwa.

Jeżeli wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania nie spełnia warunków wskazanych powyżej, w terminie 3 dni od dnia otrzymania wniosku, wyborca zostanie wezwany do usunięcia wad wniosku. Jeżeli wad nie można usunąć albo nie zostały one usunięte w terminie 3 dni, odmawia się sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania.

Odmowę sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania, wraz z uzasadnieniem, doręcza się niezwłocznie wyborcy.

Głosowania przez pełnomocnika nie przeprowadza się: w obwodach głosowania utworzonych w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej, w areszcie śledczym.

Głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone w przypadku zgłoszenia przez wyborcę niepełnosprawnego oraz wyborcę, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 60 lat zamiaru głosowania korespondencyjnego.

Załączniki