Wersja obowiązująca z dnia

Nabór wniosków o udzielenie dotacji na usuwanie azbestu z terenu Gminy Miłakowo na rok 2023

Burmistrz Miłakowa informuje, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie z dniem 26 czerwca 2023r. uruchamia nabór wniosków na udzielenie dotacji na zadania z zakresu usuwania azbestu. Beneficjentami konkursu mogą być gminy, związki międzygminne i powiaty, działające na rzecz właścicieli lub posiadaczy obiektów budowlanych na jej terenie.

Dofinansowaniem objęte będą:

  1. przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, zgodne z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest,
  2. przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest na obszarach dotkniętych klęską żywiołową lub dotkniętych zdarzeniami noszącymi znamiona klęski żywiołowej.

W związku z powyższym zainteresowani i chętni do udziału w powyższym projekcie właściciele nieruchomości mogą się zgłaszać celem aplikacji. Gmina Miłakowo informuje, że inwestor musi wziąć pod uwagę gotowość finansową ponownego położenia poszycia dachowego na własny koszt, a Fundusz pokryje wyłącznie koszty związane z demontażem, transportem i utylizacją odpadów i wyrobów zawierających azbest. Podkreślić należy, że Gmina Miłakowo przygotuje wniosek i zajmie się pozyskaniem środków na usunięcie azbestu, natomiast po stronie właściciela nieruchomości pozostanie skompletowanie dokumentów i wykonanie nowego pokrycia dachowego.

Wnioski do realizacji w roku 2023 należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miłakowie, ul. Olsztyńska 16, 14-310 Miłakowo, w terminie do 03.07.2023r. do godz. 15:00, pok. Nr 15, listownie lub osobiście (decyduje data wpływu do Urzędu). Wnioski złożone po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

Zadania zgłoszone do dofinansowania w roku 2023 będą realizowane pod warunkiem otrzymania przez Gminę Miłakowo dotacji z WFOŚ i GW w Olsztynie.

Druki wniosków dostępne w siedzibie Urzędu w pok. Nr 1 lub 2 oraz na stronie internetowej http://bip.milakowo.eu/, w zakładce Ochrona środowiska – Azbest.

Wszelkie  informacji dotyczące realizacji zadania można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miłakowie, pok. Nr 1 lub 2, tel. kont. (89) 757 8345 lub (89) 757 8342.

Załączniki