Wersja obowiązująca z dnia

Stawki podatkowe na 2023 rok

 1. Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne i prawne:

Uchwała Nr XLVIII/323/2022 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 28 października 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr XXXVI/233/2021 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

 1. Podatek rolny – osoby fizyczne i prawne:

  • dla gruntów gospodarstwa rolnego: równowartość pieniężna 2,5 kwintala żyta – od 1 ha przeliczeniowego gruntów – stawka podatku wynosi 185,13 zł
  • dla pozostałych gruntów podlegających podatkowi rolnemu: równowartość 5 kwintali żyta – od 1 ha gruntów – stawka podatku wynosi 370,25 zł
  • obliczone według średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2023, która wyniosła 74,05 zł za 1 dt. ( zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2023, M.P. z 2022 poz.995 ).
 2. Podatek leśny – osoby fizyczne i prawne :
  • od 1 ha – równowartość pieniężna 0,220 m³ – stawka podatku wynosi 71,0996 zł
  • od lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka wskazana powyżej ulega obniżeniu o 50% i wynosi 35,5498 zł od 1 ha.
  • obliczone według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku 2022 r., która wynosi 323,18 zł za 1 m³ ( zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r.., M.P z 2022 poz.996).
 3. Opłata targowa – osoby fizyczne i prawne

Stawka dzienna opłaty targowej wynosi 19 zł - zgodnie z uchwałą Nr XXIV/159/2016 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie opłaty targowej.

 1. Podatek od środków transportowych- osoby fizyczne i prawne:

Uchwała Nr XLVIII/324/2022  Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 28 października 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.