Wersja obowiązująca z dnia

Sporządzenie testamentu urzędowego (allograficznego)

Sporządzenie testamentu urzędowego

(allograficznego)

 

Komórka organizacyjna:

Referat Spraw Obywatelskich

 

Tel.

89 757 83 20

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY

 

 1. Wniosek o sporządzenie testamentu alograficznego.
 2. Dowód osobisty spadkodawcy (do wglądu).
 3. Dowody osobiste świadków (do wglądu).
 4. Dowód dokonania (uiszczenia) opłaty skarbowej za sporządzenie protokołu zawierającego ostatnią wolę spadkodawcy.

 

II. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

 

Referat Spraw Obywatelskich

Urząd Miejski w Miłakowie, ul. Olsztyńska 16

Pokój nr 12

Adres e-mail: ewidencja@milakowo.eu

 

III. OPŁATY

 

22zł - za sporządzenie protokołu zawierającego ostatnią wolę spadkodawcy.

Opłata skarbowa wniesiona w formie:

 • gotówki w kasie Urzędu Miejskiego w Miłakowie,
 • przelewu na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Miłakowie nr:

11 8857 1038 3001 0000 0202 0001

 

IV. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

 

Protokół przyjęcia oświadczenia sporządza się w dniu zgłoszenia się osoby zainteresowanej i dwóch świadków, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Nie później niż 14 dni od dnia zgłoszenia wniosku o sporządzenie testamentu alograficznego.

 

V. TRYB ODWOŁAWCZY

 

 1. Tryb odwoławczy w rozumieniu prawa administracyjnego nie występuje.
 2. Zagadnienia sporządzenia testamentów, ich zmiany, odwołania i unieważnienia regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

VI. PODSTAWA PRAWNA

 

Art. 951 § 1 i 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

 

VII. INNE INFORMACJE (UZUPEŁNIAJĄCE)

 

 1. Testament allograficzny jest formą testamentu zwykłego, która polega na tym, że Spadkodawca w obecności dwóch świadków oświadcza swoją wolę ustnie wobec Burmistrza Miłakowa.
 2. Ustne oświadczenie Spadkodawcy spisuje się w protokole (sporządzonym maszynowo lub odręcznie) z podaniem daty jego sporządzenia. Protokół odczytuje się Spadkodawcy w obecności świadków. Protokół winien być podpisany przez Spadkodawcę, przez osobę wobec której wola została oświadczona oraz przez świadków. Jeżeli Spadkodawca nie może podpisać protokołu, odnotowuje się to w protokole z podaniem przyczyny braku podpisu -  pod taką adnotacją podpisuje się urzędnik sporządzający protokół.
  Stosownie do art. 951 § 3 Kodeksu cywilnego nie mogą w ten sposób sporządzić testamentu osoby głuche lub nieme.
 3. Świadkiem testamentu allograficznego nie może być osoba:
 • nie mająca pełnej zdolności do czynności prawnej (małoletnia lub ubezwłasnowolniona);
 • niewidoma, głucha lub niema;
 • nie mogąca czytać i pisać;
 • nie władająca językiem polskim;
 • skazana  prawomocnym wyrokiem sądowym  za fałszywe zeznania;
 • dla której w tym testamencie została przewidziana jakakolwiek korzyść a także małżonek tej osoby, jej krewni i powinowaci pierwszego i drugiego stopnia oraz osoby pozostające z nią w stosunku przysposobienia.
 1. Ustalenie terminu złożenia oświadczenia może nastąpić drogą bezpośrednią (osobiście lub telefonicznie) lub przez formularz wniosku.
 2. Wzór wniosku oraz protokołu na okoliczność sporządzenia testamentu allograficznego tj. złożenia przed Burmistrzem Miłakowa oświadczenia ostatniej woli spadkodawcy w trybie art. 951 Kodeksu cywilnego stanowi załącznik do karty.

Załączniki