Wersja obowiązująca z dnia

Logopeda (Etatów: 1 )

Informacje dodatkowe:

 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

stanowisko: logopeda.

Burmistrz Miłakowa  w ogłasza nabór na stanowisko ligopeda do Przedszkola w   Zespole Szkolno – Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Miłakowie oraz filii w Boguchwałach .

Nabór realizowany w ramach projektu „Zapewnienie równego dostępu do edukacji przedszkolnej dzieciom z Gminy Miłakowo”, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie nr RPWM.02.01.00-28-0038/17 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach:

Osi priorytetowej RPWM.02.00.00 – Kadry dla gospodarki;

Działania RPWM.02.01.00 – Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

Priorytetu Inwestycyjnego: 10i – Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjecie kształcenia i szkolenia;

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

I.         Przedmiot naboru:

a. logopeda - 1 etat

Miejsce wykonywania pracy:  Zespół Szkolno–Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Miłakowie. Przedszkole w Miłakowie. ul. Olsztyńska 9D, 14-310 Miłakowo oraz Oddział Przedszkolny w Boguchwałach zlokalizowany w filii Zespołu Szkolno–Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Miłakowie. Boguchwały 47,
14-310 Miłakowo.

Wynagrodzenie finansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres zatrudnienia: 21.09.2017r.-31.08.2019r.

Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę.

O w/w stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

I. Wymagania niezbędne:

1. Ukończone studia wyższe na kierunku lub w specjalności logopedia i  tytułu licencjata lub magistra,  lub ukończone studia wyższe i  tytuł magistra oraz ukończone studia podyplomowe z logopedii,

2. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pomoc nauczyciela/nauczycielki wychowania przedszkolnego lub pomoc kucharki potwierdzony zaświadczeniem lekarskim lub książeczką zdrowia,

3. co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym jako logopeda.

4. korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za umyślne przestępstwo;

II. Wymagania dodatkowe

1.Łatwość w nawiązywaniu kontaktu z dziećmi, cierpliwość, opanowanie, spostrzegawczość, podzielność uwagi połączona z umiejętnością koncentracji.

2. kwalifikacje do pracy z dziećmi z kształceniem specjalnym np. oligofrenopedagogika

3.Komunikatywność, odpowiedzialność, kreatywność, punktualność.

4. aktualna książeczka zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych

III. Zakres wykonywanych zadań

1. Diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy przedszkolaków,

 2. Monitorowanie poziomu rozwoju mowy powierzonych dzieci.

 3. Prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla dzieci
 i rodziców w  zakresie stymulacji rozwoju mowy dzieci i eliminowania
jej zaburzeń.

 4. Obserwacja i ocena postępów dziecka oraz przedstawienie opinii
o dziecku  nauczycielowi prowadzącemu.

 5. Współpraca z nauczycielami poszczególnych grup.

6. Prowadzenie zajęć instruktażowych dla nauczycieli przedszkola.

 7. Podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń  komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów.

 8. Wspieranie nauczycieli w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

9. Systematyczne prowadzenie obowiązującej dokumentacji.

10.Tworzenie  programów w zakresie pracy logopedycznej z dzieckiem.

 11. Dbanie o warsztat pracy: samodzielne wykonywanie pomocy
 oraz efektywne   wykorzystywanie pomocy już istniejących, przygotowywanie materiałów  pomocniczych do pracy z dzieckiem,

  12. Uczestnictwo w szkoleniach i imprezach organizowanych w ramach współpracy z  różnymi instytucjami.

  13. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i innymi instytucjami sprawującymi opiekę nad dzieckiem.

  14. Wykonywanie innych poleceń Dyrektora  wynikających z potrzeb przedszkola.

IV. Wymagane dokumenty:

1. List motywacyjny,

2. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

3. Oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4. Kserokopia świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

5. Kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem,

6. Oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,

7. Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2002r. Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

Przyjmuje do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych dotyczących procesu rekrutacji.

Termin składania dokumentów upływa z dniem 20 września 2017r. o godzinie 15:00. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Miłakowie, pokój nr 13 przy ulicy Olsztyńskiej 16, 14-310 Miłakowo. Ofertę należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Urzędu) i oznakować w następujący sposób:

Gmina Miłakowo

ul. Olsztyńska 16

14-310 Miłakowo

Biuro projektu: „Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dzieciom z Gminy Miłakowo”.

Oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 13 września 2017 roku w postępowaniu rekrutacyjnym na stanowisko logopedy.

Kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o wynikach postępowania rekrutacyjnego. Informacja o ewentualnej rozmowie kwalifikacyjnej zostanie przekazana telefonicznie do dnia 13 września 2017 r.

Złożonych dokumentów nie odsyłamy.

Rozstrzygnięcie naboru nastąpi w terminie do dnia 25 września 2017r.  Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej , BIP - ie oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miłakowie przy ulicy Olsztyńskiej 16.

Informacja o naborze została umieszczona na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Miłakowie, BIP Miłakowa oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miłakowie przy ulicy Olsztyńskiej 16.

Wszelkich informacji  mailowych nt. naboru udziela Koordynator projektu Aneta Gołębiewska – Kądziela pod adresem: promocja@milakowo.eu oraz telefonicznych Sekretariat Urzędu Miejskiego w Miłakowie, tel. 89-757-83-00

 

Załączniki

Wynik ogłoszenia