Wersja obowiązująca z dnia

Kasjer (Etatów: 1 )

Informacje dodatkowe:

O w/w stanowisko mogą/nie mogą* ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do pojęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 1. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie;
 2. wykształcenie minimum średnie ze złożonym egzaminem maturalnym lub średnie ekonomiczne ze złożonym egzaminem maturalnym;
 3. ogólna znajomość zagadnień związanych z w/w stanowiskiem oraz z działalnością samorządu gminnego;
 4. umiejętność stosowania w praktyce obowiązujących przepisów;
 5. umiejętność pracy w zespole;
 6. znajomość techniki pracy biurowej, w tym bardzo dobra umiejętność obsługi komputera (pakiet Ms Office - Excel, Word, Outlook);
 7. nieposzlakowana opinia i wysoki poziom kultury osobistej;
 8. odporność na stres, komunikatywność i zaangażowanie;
 9. niekaralność za umyślne przestępstwo ściągane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 10. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
 11. Wymagania dodatkowe:
 1. umiejętność prowadzenia księgowości komputerowej;
 2. doświadczenie w pracy ze środkami pieniężnymi.
 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku
 1. Prowadzenie kasy, w tym:
 1. przyjmowanie i codzienne odprowadzanie gotówki na konto w banku;
 2. podejmowanie gotówki z banku;
 3. sporządzanie raportów kasowych wg poszczególnych kont bankowych;
 4. realizacja zatwierdzonych do wypłat dowodów księgowych;
 5. odpowiedzialność za wypłacanie gotówki na cele określone przy podejmowaniu z banku na podstawie dokumentów aprobowanych przez Skarbnika bądź przez osobę przez niego upoważnioną;
 6. sporządzanie pełnej dokumentacji związanej z prowadzeniem kasy;
 7. gospodarowanie drukami ścisłego zarachowania;
 8. przestrzegania zapisów instrukcji kasowej obowiązującej w urzędzie;
 9. prowadzenie spraw kasowych w systemie informatycznym PUMA;
 10. prowadzenie zadań związanych z ubezpieczeniem mienia;
 11. ewidencja dochodów organu za pośrednictwem systemu księgowego PUMA oraz sporządzanie sprawozdań w tym zakresie;
 12. dekretowanie dokumentów finansowych wg. obowiązującej klasyfikacji budżetowej i zakładowego planu kont;
 13. bieżące i rzetelne prowadzenie ksiąg rachunkowych.
 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
 1. Miejsce pracy: Praca w biurze. Nie występują szkodliwe warunki pracy. Pomieszczenie biurowe usytuowane na parterze budynku Urzędu Miejskiego, pok. nr 7A;
 2. Stanowisko pracy: jednoosobowe;
 3. Pełny wymiar czasu pracy (40 godzin tygodniowo). Praca jednozmianowa w równoważnym systemie czasu pracy;
 4. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin;
 5. Narzędzie pracy: komputer i sprzęt biurowy;
 6. Rozpoczęcie pracy: od 01 sierpnia 2021 r.
 1. Informacja, czy w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%;[1]

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Miłakowie w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia tj. w miesiącu czerwcu 2021 r. był niższy niż 6%.

 1. Wymagane dokumenty:
 1. list motywacyjny;
 2. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej[2];
 3. oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 4. kserokopia świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);
 5. kserokopia dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe[3];
 6. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz zdolności do czynności prawnych;
 7. oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 8. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na danym stanowisku;
 9. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Dokumenty aplikacyjne: lit motywacyjny lub CV powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U.2019, poz. 1781).

Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U.2019, poz. 1282).

 1. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Miłakowie, bądź za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Miłakowie, ul. Olsztyńska 16, 14-310 Miłakowo z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – kasjer w Urzędzie Miejskim w Miłakowie”, w terminie do dnia 19.07.2021 r. do godz. 15.30. Kopertę należy opatrzyć danymi kandydata ubiegającego się o stanowisko.

 1. Uwagi:
 1. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie (decyduje data stempla pocztowego), nie będą rozpatrzone;
 2. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Miłakowie w dniu 26.07.2021 r. o godz. 9.00;
 3. Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne skontaktujemy się telefonicznie lub drogą elektroniczną;
 4. Rozmowa kwalifikacyjna na ww. stanowisko odbędzie się 27.07.2021 r. od godz. 9.00 w Urzędzie Miejskim w Miłakowie, ul. Olsztyńska 16, Sala Narad, II piętro, p. 21;
 5. Zatrudniona osoba, o której mowa w art. 16 ust.3 ustawy o pracownikach samorządowych podejmująca pracę na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy, może być skierowana do odbycia służby przygotowawczej, która kończy się egzaminem. Powyższe wiąże się z zawarciem umowy na czas określony, a następnie po pozytywnie zdanym egzaminie, jej przedłużeniem lub zawarciem umowy na czas nieokreślony bez przeprowadzenia kolejnego naboru;
 6. Z regulaminem naboru można się zapoznać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Miłakowie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miłakowo w zakładce Regulaminy;
 7. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 89-757-83-00;
 8. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Miłakowie.
 

[1] Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

[2] W przypadku ubiegania się o kierownicze stanowisko urzędnicze poświadczenie co najmniej trzyletniego stażu pracy lub wykonywania przez co najmniej trzy lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku, zgodnie z art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U.2019, poz. 1282).

[3] W przypadku ubiegania się o kierownicze stanowisko urzędnicze poświadczenie posiadania wykształcenia wyższego pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, zgodnie z art. 6 ust.4 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U.2019, poz. 1282).

Załączniki

Treść ogłoszenia

Inne dokumenty

Wynik ogłoszenia