Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Ogłoszenia o naborze

Ogłoszono przez Paweł Łapa

Pomoc kucharki (Etatów: 1 )

Status: Postępowanie zakończone

Termin składania ofert:

Wydział: Referat Organizacyjny

Miejsce zatrudnienia: Przedszkole w Miłakowie. ul. Olsztyńska 9D, 14-310 Miłakowo

Nr ogłoszenia: 3/2017

Identyfikator: PK

Informacje dodatkowe:

Burmistrz Miłakowa w ogłasza nabór na stanowisko pomoc kucharki w Zespole Szkolno – Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Miłakowie.

Nabór realizowany w ramach projektu „Zapewnienie równego dostępu do edukacji przedszkolnej dzieciom z Gminy Miłakowo”, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie nr RPWM.02.01.00-28-0038/17 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach:

Osi priorytetowej RPWM.02.00.00 – Kadry dla gospodarki;

Działania RPWM.02.01.00 – Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

Priorytetu Inwestycyjnego: 10i – Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjecie kształcenia i szkolenia;

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

I. Przedmiot naboru:

a. pomoc kucharki - 1 etat

Miejsce wykonywania pracy: Zespół Szkolno–Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Miłakowie. Przedszkole w Miłakowie. ul. Olsztyńska 9D, 14-310 Miłakowo.

Wynagrodzenie finansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres zatrudnienia: 01.09.2017r.-31.08.2019r.

Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę.

O w/w stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

I. Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie min. zawodowe,
 2. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pomoc kucharki potwierdzony zaświadczeniem lekarskim lub książeczką zdrowia.

II. Wymagania dodatkowe

 1. 1.Doświadczenie w zbiorowym gotowaniu,
 2. 2.Umiejętności pracy zespole.
 3. 3.Komunikatywność, odpowiedzialność, kreatywność, punktualność.

III. Zakres wykonywanych zadań

 1. Utrzymywanie należytej czystości w przydzielonym rejonie sprzątania,
 2. Przygotowanie produktów do gotowania posiłków, nakładanie porcji posiłków,
 3. Pomoc podczas przygotowania posiłków,

IV. Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny,
 2. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
 3. Oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. Kserokopia świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 5. Kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem,
 6. Oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
 7. Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2002r. Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

Przyjmuje do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych dotyczących procesu rekrutacji.

Termin składania dokumentów upływa z dniem 8 września 2017r. o godzinie 14:00. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Miłakowie, pokój nr 13 przy ulicy Olsztyńskiej 16, 14-310 Miłakowo. Ofertę należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Urzędu) i oznakować w następujący sposób:

Gmina Miłakowo

ul. Olsztyńska 16

14-310 Miłakowo

Biuro projektu: „Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dzieciom z Gminy Miłakowo”.

Oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 1 września 2017 roku w postępowaniu rekrutacyjnym na stanowisko pomoc kucharki w Zespole Szkolno – Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Miłakowie.

Kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o wynikach postępowania rekrutacyjnego. Informacja o ewentualnej rozmowie kwalifikacyjnej zostanie przekazana telefonicznie do dnia 8 września 2017 r.

Złożonych dokumentów nie odsyłamy.

Rozstrzygnięcie naboru nastąpi w terminie do dnia 11 września 2017 r. Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej , BIP - ie oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miłakowie przy ulicy Olsztyńskiej 16.

Informacja o naborze została umieszczona na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Miłakowie, BIP Miłakowa oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miłakowie przy ulicy Olsztyńskiej 16.

Wszelkich informacji mailowych nt. naboru udziela Koordynator projektu Aneta Gołębiewska – Kądziela pod adresem: promocja@milakowo.eu oraz telefonicznych Sekretariat Urzędu Miejskiego w Miłakowie, tel. 89-757-83-00

Załączniki: