Wersja obowiązująca z dnia

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłakowie (Etatów: 1 )

Informacje dodatkowe:

 1. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie wyższe,
 3. co najmniej pięcioletni staż pracy w jednostce samorządu terytorialnego na podobnym stanowisku, w tym co najmniej trzyletni staż pracy w pomocy społecznej,
 4. specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej zgodnie z art. 122 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.),
 5. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 6. niekaralność za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. nieposzlakowana opinia,
 8. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,
 9. znajomość zasad szeroko rozumianego prawa, a w szczególności przepisów z zakresu ustaw:
 • o samorządzie gminnym,
 • kodeks postępowania administracyjnego,
 • ustawy Kodeks pracy,
 • ustawy o finansach publicznych,
 • ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • o dostępie do informacji publicznej,
 • instrukcji kancelaryjnej,
 • ustawy o ochronie danych osobowych,
 • o pomocy społecznej,
 • ustawy o świadczeniach rodzinnych,
 • ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
 • ustawy o Karcie Dużej Rodziny,
 • ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,
 • ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 • ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
 • ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
 • ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.
 1. umiejętność obsługi urządzeń biurowych, w tym biegła znajomość obsługi komputera,
 2. umiejętność przygotowania projektów uchwał i aktów prawa miejscowego,
 3. łatwość w redagowaniu pism i tekstów,
 4. prawo jazdy kat. B.

 

 1. Wymagania dodatkowe:
 1. znajomość przepisów:
 2. umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi oraz gospodarką finansową zakładu,
 3. możliwość prowadzenia szkoleń z zakresu szeroko zakrojonej pomocy społecznej,
 4. umiejętność analitycznego i strategicznego myślenia,
 5. doświadczenie zawodowe w pracy w administracji publicznej,
 6. umiejętność pracy w zespole,
 7. wysoka odporność na stres.
 8. dobra organizacja pracy własnej, samodyscyplina,
 9. umiejętność pracy w sytuacjach stresowych, staranność, podzielność uwagi,
 10. samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność, profesjonalizm w działaniu i zdolności organizatorskie, dyspozycyjność, kreatywność,
 11. wysoka kultura osobista.

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 1. kierowanie i organizacja pracy Ośrodka oraz zapewnienie warunków niezbędnych do jego funkcjonowania i realizacji powierzonych zadań,
 2. wyznaczanie strategii działania Ośrodka,
 3. koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Ośrodka,
 4. reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz,
 5. dokonywanie czynności prawnych na mocy pełnomocnictw udzielonych przez Burmistrza Miłakowa,
 6. realizacja zadań kierownika Ośrodka wynikających z ustawy o pomocy społecznej oraz innych obowiązujących przepisów prawa, uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza Miłakowa,
 7. wykonywanie uprawień pracodawcy wobec pracowników Ośrodka,
 8. zarządzanie powierzoną częścią majątku gminnego,
 9. nadzór nad prowadzoną w Ośrodku gospodarka finansową,
 10. gospodarowanie środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 11. składanie w imieniu Ośrodka oświadczeń woli w zakresie praw i zobowiązań majątkowych,
 12. prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych, w ramach posiadanego upoważnienia, należących do właściwości gminy,
 13. załatwianie indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej nie należących do zadań z zakresu pomocy społecznej, na podstawie upoważnień udzielonych przez Burmistrza Miłakowa, w sprawach o ustalenie uprawnień, przyznawanie i wypłacanie zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenie postępowania i wydawanie w tych sprawach decyzji, prowadzenie postępowania i wydawanie decyzji w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów oraz dodatków mieszkaniowych, dodatku energetycznego, świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 14. wytaczanie na rzecz obywateli powództw o roszczenia alimentacyjne,
 15. zawieranie umów z małżonkiem, zstępnymi lub wstępnymi w sprawie wysokości świadczonej przez nich pomocy na rzecz osoby ubiegającej się o przyznanie pomocy,
 16. zawieranie umów z małżonkiem, zstępnymi lub wstępnymi mieszkańca domu pomocy społecznej dotyczących wnoszonej przez nich opłaty za pobyt tego mieszkańca w domu pomocy społecznej,
 17. zatwierdzanie bilansu potrzeb wynikających z zadań statutowych realizowanych przez Ośrodek,
 18. składanie Radzie Miejskiej corocznego sprawozdania z działalności Ośrodka oraz przedstawienie potrzeb w tym zakresie,
 19. współdziałanie z działającymi na terenie Gminy jednostkami, instytucjami, organizacjami oraz osobami fizycznymi w zakresie realizacji zadań pomocy społecznej,
 20. nadzór i kontrola nad właściwym sporządzaniem i realizacją planów finansowych Ośrodka,
 21. przestrzeganie dyscypliny finansowej przy ścisłej współpracy ze skarbnikiem Gminy,
 22. nadzór nad przestrzeganiem tajemnicy służbowej i zawodowej przez podległych pracowników,
 23. wydawanie zarządzeń wewnętrznych regulujących zasady funkcjonowania i organizacji Ośrodka,
 24. organizowanie kontroli zarządczej i nadzór nad realizacją wniosków pokontrolnych.

 

 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
 1. Umowa o pracę: na czas nieokreślony.
 2. Wymiar czasu pracy: pełny etat.
 3. Miejsce pracy: praca w biurze przy komputerze ponad 4 godziny dziennie oraz na terenie Gminy Miłakowo. Nie występują szkodliwe warunki pracy. Pomieszczenie biurowe usytuowane jest na parterze budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłakowie przy ul. O.Wł. Włodyki 20A.
 4. Stanowisko pracy: jednoosobowe, kierownicze.
 5. Rozpoczęcie pracy: 01.01.2020 r.

 

 1. Informacja, czy w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%[1];

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Miłakowie w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia, tj. w miesiącu grudniu 2020 r. był niższy niż 6%.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 1. list motywacyjny,
 2. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej[2],
 3. oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się
  o zatrudnienie,
 4. kserokopia świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 5. kserokopia dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzających  wykształcenie i kwalifikacje zawodowe[3],
 6. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz zdolności do czynności prawnych,
 7. oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe[4],
 8. oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronności lub interesowności oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy,
 9. oświadczenie kandydata o braku przeciwskazań zdrowotnych do pracy na danym stanowisku,
 10. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.  o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2019, poz.1282).

 

 1. Termin i miejsce składania dokumentów:

Urząd Miejski w Miłakowie, ul. Olsztyńska 16, 14-310 Miłakowo

do dnia 23 grudnia 2020 r. (poniedziałek) do godz. 12.30.

 

Dokumenty aplikacyjne należy dostarczyć w zaklejonych kopertach z dopiskiem:

„Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłakowie.”

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrzone.

 

Otwarcie ofert nastąpi 23 grudnia 2020 r. o godz. 13.00 w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Miłakowie (II piętro, pok. nr 21).

Rozmowa kwalifikacyjna kandydatów spełniających wymogi formalne odbędzie się o godz. 13.30.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 89-757-83-32

 

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego – ul. Olsztyńska 16, 14-310 Miłakowo.

 

 

[1] Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

[2] W przypadku ubiegania się o kierownicze stanowisko urzędnicze poświadczenie co najmniej trzyletniego stażu pracy w myśl art.122 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2019, poz. 1507 z późn. zm.).

[3] W przypadku ubiegania się o kierownicze stanowisko urzędnicze poświadczenie posiadania wykształcenia wyższego pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, w myśl art.6 ust.4 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1282).

[4] Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego. Brak aktualnego Zapytania skutkuje nie podpisaniem umowy o pracę.

Załączniki

Treść ogłoszenia

Inne dokumenty

Wynik ogłoszenia