Nauczyciel (specjalista zajęć socjoterapeutycznych)

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Miłakowie
Ogłoszenia o naborze
Wersja z dnia

Nauczyciel (specjalista zajęć socjoterapeutycznych) (Etatów: - )

 • Status Postępowanie zakończone
 • Termin składania ofert
 • Wydział Referat Organizacyjny
 • Miejsce zatrudnienia Przedszkole w Miłakowie. ul. Olsztyńska 9D, 14-310 Miłakowo oraz Oddział Przedszkolny w Boguchwałach
 • Nr ogłoszenia 15/2017
 • Identyfikator NSZSPM2

Informacje dodatkowe:

Ogłoszenie o naborze

stanowisko: nauczyciel – specjalista zajęć socjoterapeutycznych

Burmistrz Miłakowa ogłasza nabór na stanowisko nauczyciel – specjalista zajęć socjoterapeutycznych w Przedszkolu w Zespole Szkolno – Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Miłakowie oraz Oddziału Przedszkolnego
w Boguchwałach w filii Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Jana Pawła II
w Miłakowie.

Nabór realizowany w ramach projektu „Zapewnienie równego dostępu do edukacji przedszkolnej dzieciom z Gminy Miłakowo”, zgodnie z wnioskiem
o dofinansowanie nr RPWM.02.01.00-28-0038/17 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach:

Osi priorytetowej RPWM.02.00.00 – Kadry dla gospodarki;

Działania RPWM.02.01.00 – Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

Priorytetu Inwestycyjnego: 10i – Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjecie kształcenia i szkolenia;

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020

I.       Przedmiot naboru:

- nauczyciel – specjalista zajęć socjoterapeutycznych – łącznie 608 godzin zajęć (średnio miesięcznie 4 godziny 4 razy w tygodniu)

Miejsce wykonywania pracy:  Przedszkole w Zespole Szkolno – Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Miłakowie oraz Oddział Przedszkolny w Boguchwałach zlokalizowany w filii Zespołu Szkolno–Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Miłakowie. Boguchwały 47, 14-310 Miłakowo.

Wynagrodzenie finansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres zatrudnienia: 08.11.2017r.-31.08.2019r.

Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę/umowa cywilnoprawna.

I. Wymagania niezbędne:

1.  studia wyższe w zakresie socjoterapii oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub zakład kształcenia nauczycieli w specjalności socjoterapia, lub studia wyższe na dowolnym kierunku (specjalności) i studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie socjoterapii oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, lub zakład kształcenia nauczycieli w dowolnej specjalności i kurs kwalifikacyjny w zakresie socjoterapii.

2. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku nauczyciel – specjalista zajęć socjoterapeutycznych, potwierdzony zaświadczeniem lekarskim lub książeczką zdrowia,

3. Posiadanie 5 letniego doświadczenia w pracy z dziećmi na terenie przedszkola, szkoły, poradni, ośrodka (punktu) wczesnego wspomagania.

III. Wymagania dodatkowe

 1. Referencje potwierdzające prowadzenie zajęć o tożsamej tematyce w ilości min. 200 godzin.
 2. Umiejętność pracy w zespole,
 3. Kreatywność,
 4. Umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji,
 5. Odporność na stres,
 6. Łatwość w nawiązywaniu kontaktu z dziećmi, cierpliwość, opanowanie, spostrzegawczość,  podzielność uwagi połączona z umiejętnością koncentracji.
 7. Umiejętność obsługi komputera.
 8. Komunikatywność, odpowiedzialność, kreatywność, punktualność,
 9. Obowiązkowość rzetelność.

IV. Zakres wykonywanych zadań

1. Przygotowanie własnego programu realizacji zajęć socjoterapeutycznych z uwzględnieniem zasady równości szans na okres 08.11.2017r.-31.08.2019r.

2. Opracowanie i przygotowanie własnych materiałów do prowadzenia zajęć,

4. Opieka nad dziećmi,

5. Informowanie rodziców o postępach dzieci,

6. Dokonywanie ewaluacji  osiągnięć rozwojowych dziecka pod kątem rozwoju postaw, umiejętności i poziomu wiedzy, w tym w zakresie rezultatów wskazanych w projekcie,

7. Prowadzenie dokumentacji pedagogicznej.

V. Wymagane dokumenty.

 1. CV wraz z oświadczeniem o przetwarzaniu danych osobowych,
 2. List motywacyjny,
 3. Kserokopie dwóch stron dowodu osobistego,
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 5. Kserokopie dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie,
 6. Kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kursy/szkolenia,
 7. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 8. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania obowiązków na stanowisku nauczyciela wychowania przedszkolnego,
 9. Kserokopia aktualnej książeczki zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych,

Dokumenty przedkładane w formie kopii powinny być poświadczone przez kandydata klauzulą: „za zgodność z oryginałem”.

VI. Termin i miejsce składanych dokumentów.

Termin składania dokumentów upływa z dniem 08 listopada 2017r. o godzinie 14:00. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Miłakowie, pokój nr 13 przy ulicy Olsztyńskiej 16, 14-310 Miłakowo. Ofertę należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Urzędu) i oznakować w następujący sposób:

Gmina Miłakowo

ul. Olsztyńska 16

14-310 Miłakowo

Biuro projektu: „Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dzieciom z Gminy Miłakowo”.

Oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 31 października 2017 roku
w postępowaniu rekrutacyjnym na nauczyciel – specjalista zajęć socjoterapeutycznych
w Przedszkolu w Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Miłakowie oraz w Oddziale Przedszkolnym w Boguchwałach w filii Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Miłakowie.

Kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o wynikach postępowania rekrutacyjnego. Informacja o ewentualnej rozmowie kwalifikacyjnej zostanie przekazana telefonicznie do dnia 08 listopada 2017 r.

Złożonych dokumentów nie odsyłamy.

Rozstrzygnięcie naboru nastąpi w terminie do dnia 10 listopada 2017r.  Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej , BIP - ie oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miłakowie przy ulicy Olsztyńskiej 16.

Informacja o naborze została umieszczona na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Miłakowie, BIP Miłakowa oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miłakowie przy ulicy Olsztyńskiej 16.

Wszelkich informacji  mailowych nt. naboru udziela Koordynator projektu Aneta Gołębiewska – Kądziela pod adresem: promocja@milakowo.eu oraz telefonicznych Sekretariat Urzędu Miejskiego w Miłakowie, tel. 89-757-83-00

Załączniki

Treść ogłoszenia